ОБЯВА

 ДО ФИРМИ, ИЗВЪРШВАЩИ ПОДДРЪЖКА НА ЗЕЛЕНИ ПРОСТРАНСТРА

Във връзка с необходимостта от възлагане изпълнение на дейности кастрене и премахване на дървесна растителност в междублоковите пространства на територията на района Слатина – СО. Вашите оферти, по приложената Количествена сметка за необходимите видове дейности изпращайте на имейл: info@so-slatina.org до 17:00 часа на 27.02.2022 година.

КС за оферта

 

Обява – събиране на оферти за кастрене на клони и премахване на дървесна растителност

Обяви |