Съобщаване на виза, издадена от главния архитект на Столична община – район „Слатина“, за инвестиционно проучване и проектиране за строеж „Реконструкция, преустройство и надстройка на съществуваща сграда с идентификатор 68134.704.592.28, нискоетажно застрояване – к. к. до 10 м, за научна и проектантска дейност – блок 12 БАН”, с местонахождение поземлен имот с идентификатор 68134.704.592, УПИ I „за БАН“, кв. 1, м. „БАН – IV км”, по плана на гр. София, СО – р-н „Слатина“, ул. „Акад. Георги Бончев”, бл. 12

С пълния текст можете да се запознаете тук:  RSL23-DI05-148_06-04-2023 VIZA kv.1 BAN za site

Съобщение

Съобщения |