Уважаеми съграждани,

С пълния текст можете да се запознаете тук: съобщение – без дата

С Ъ О Б Щ Е Н И Е на основание § 4, ал. 2 от ДР на ЗУТ

Без категория, Съобщения |