П О К А Н А

на основание чл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки

 

Уважаеми дами и господа,

СО – район „Слатина“ отправя ПОКАНА до всички заинтересовани лица за представяне на оферти относно: „Демонтаж, изработка и монтаж на дограма – прозорци“ на стълбищни клетки в общински блокове находящи се в ПИ 68134.707.1262 по КККР на гр. София, СО – район „Слатина“, ул. „Владимир Минков – Лотко“, кв. „Христо Ботев“ и на асансьорни шахти в бл. 3, вх. ,,Б“ и вх. ,,В“ в УПИ IV – студентско физкултурно дружество „Академик“, ж.к. „Гео Милев“.

Офертите на проявилите интерес лица, следва да бъдат изпратени в срок до 29.11.2023 г. съгласно приложената Спецификация

Същите могат да бъдат изпратени и по електронна поща на следния e-mail: info@so-slatina.org

 

 

П О К А Н А за представяне на оферти: „Демонтаж, изработка и монтаж на дограма – прозорци“ на стълбищни клетки в общински блокове

Обяви |