П О К А Н А

на основание чл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки

 

Уважаеми дами и господа,

СО – район „Слатина“ отправя ПОКАНА до всички заинтересовани лица за представяне на оферти относно: „Изработка и монтаж на 30 броя метални капаци с размери 88/47 см  по отвори в сутерена на  общински блокове, находящи се в ПИ 68134.707.1262 по КККР на гр. София, СО – район „Слатина“, ул. „Владимир Минков – Лотко“, кв. „Христо Ботев“

 

Офертите на проявилите интерес лица, следва да бъдат изпратени в срок до 29.11.2023 г. съгласно приложената Спецификация.

Същите могат да бъдат изпратени и по електронна поща на следния e-mail: info@so-slatina.org

П О К А Н А за представяне на оферти: „Изработка и монтаж на 30 броя метални капаци по отвори в сутерена на общински блокове”

Обяви |