П О К А Н А           

За предоставяне на  оферти за възлагане на дейности и операции по резитба  и отсичане на дървета с автовишка в зелените площи на територията на района Слатина – СО, във връзка с възникнала неотложна нужда и опасност от аварийни ситуации.  

На основание чл.20, ал.4, т.4 по Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 37, ал.1 от Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки в район „Слатина“- СО, публикуваме настоящата покана за остойностяване на дейностите и операциите, посочени в приложената таблица.

Участващите в процедурата фирми е необходимо да разполагат с необходимата техника за изпълнение на посочените в приложената таблица дейности и операции.

Офертата следва да бъде предоставена на е-mail: info@so-slatina.org или в деловодството на район Слатина-СО – гр.София, бул.Шипченски проход №67, в срок до 17:00 часа на 21.11.2023 година.

Приложение: Таблица с дейностите и операциите по резитба  и отсичане на дървета с автовишка, която трябва да бъде попълнена – Приложение към Оферта 2023

С пълния текст на поканата може да се запознаете тук: Покана

П О К А Н А

Обяви |