ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕКЪСВАНЕ НА ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ

На основание чл.72, ал.2. от ЗУТ (обн. ДВ, бр. 1 от 2 Януари 2001 г., изм. и доп. ДВ, бр. 21 от 12 Март 2021 г.) и в съответствие с „Инструкция за гаранции и контрол при строителство на елементи на техническата инфраструктура в имоти, публична общинска собственост” Ви уведомяваме, че поради авариен ремонт на топлопровод е необходимо да бъдат извършени строителни работи на обект с адрес: ж.к. „Гео Милев“ ул. „Галилео Галилей“ №15 с изкоп на улица и тротоар. За целта ще бъде ограничено движението за МПС и пешеходци по ул. „Елисавета Багряна“ в участъка от ул. „Галилео Галилей“ до бул. „Шипченски проход“.

СМР ще бъдат извършени от 09:30 ч. на 15.12.2023 г. до 24:00 ч. на 22.12.2023 г.

Прекъсването на топлоснабдяването ще бъде в рамките на 48 часа. Повече информация може да намерите на интернет страницата н а „Топлофикация Софиия“: www.toplo.bg .
Временната организация на движението ще бъде съгласно Глава IV от Наредба №3 от 16.08.2010 г. за временната организация на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (обн. ДВ, бр. 74 от 21.09.2010 г., изм. и доп. ДВ, бр. 34 от 12.05.2015 г.).
Необходимите възстановителни работи по нарушените благоустройствени фондове „Топлофикация София“ ЕАД ще извърши за собствена сметка при благоприятни метеорологични условия. Възстановяването на съответните настилки ще се извърши като се сроковете и гаранциите са договорени с фирмата и са съобразени със сроковете и гаранциите, определени от Наредбата за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и зелената система и гаранциите при строителството им на територията на Столична община, приета с решение №772 на СОС.

Лице за контакт и отговорник за възстановяването:
инж. Мариника Якова – р-л отдел „Ремонт на ТПМ и ИК“, тел. 029709928.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕКЪСВАНЕ НА ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ

Важни съобщения - начало, Последни новини |