Документация за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за „Организиране и провеждане на семинари за служители от администрацията на СО-район „Слатина” по проект „Администрацията и гражданите – една цел”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос ІІ

„Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. ”Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”, обявена с Решение № 12 00-104/24.07.2014 г. на Кмета на СО-район „Слатина”

Решение информация… /изтегли/

Обявление информация… /изтегли/

Документация семинари… /изтегли/

Избор на изпълнител за „Организиране и провеждане на семинари за служители от адмиинстрацията на СО-район „Слатина”

Профил на купувача | 0 коментара