Заповед № РСЛ16-РД09-513/16.12.2016 г. на Главния архитект на СО-Район „Слатина”, с която се разрешава да се изработи проект за разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план- изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) в следния териториален обхват: УПИ IV-115 , УПИ V-112 и УПИ Va-111 от кв. 107, м.”Подуене – Редута”, по плана на гр. София, СО-Район „Слатина”, ул. „ Кадин връх‟ №2 и №4
Обявление…/изтегли/
Заповед…/изтегли/

Заповед № РСЛ16-РД09-513/16.12.2016 г.

Заповеди | 0 коментара