Заповед № РСЛ17-РД09-333/04.09.2017 г. на Главния архитект на СО – район „Слатина”, с която се разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план –изменение на план за регулация (ПУП – ИПР) и изменение на план за застрояване (ПУП – ИПЗ) в обхвата на УПИ ІV – 71 и УПИ V – 72, кв. 146, м. „Гео Милев‟, по плана на гр. София, СО – район „Слатина‟

Обявление…/изтегли/
Заповед…/изтегли/

Заповед № РСЛ17-РД09-333/04.09.2017 г. на Главния архитект на СО

Заповеди | 0 коментара