Заповед № РСЛ18-РД09-8/15.01.2018 г. на Главния архитект на СО – Район „Слатина”, с която се разрешава да се изработи проект за изменение на подробен устройствен план – изменение плана за регулация в обхвата на УПИ VII-1003, УПИ VI-277, VIII-269, XIV-273, кв.31, по плана на гр. София местност „Христо Ботев”, СО район „Слатина”

Обявление…/изтегли/
Заповед…/изтегли/

Заповед № РСЛ18-РД09-8/15.01.2018 г. на Главния архитект на СО – Район „Слатина”

Заповеди | 0 коментара