Уникален номер в АОП: 01272-2020-0002

Решение за откриване на процедура…/изтегли/ – публикувано на 13.03.2020 г.
Обявление за поръчка…/изтегли/ – публикувано на 13.03.2020 г.
Документация…/изтегли/ – публикувано на 13.03.2020 г.
ЕЕДОП – espd…/изтегли/ – публикувано на 13.03.2020 г.
Техническа спецификация…/изтегли/ – публикувано на 13.03.2020 г.
Методика за оценка…/изтегли/ – публикувано на 13.03.2020 г.
Техническо предложение по Образец 2…/изтегли/ – публикувано на 13.03.2020 г.
Ценово предложение по обособена позиция № 1 – Образец 3.1…/изтегли/ – публикувано на 13.03.2020 г.
Количествено-стойностна сметка по обособена позиция № 1 – Образец 3.1…/изтегли/ – публикувано на 13.03.2020 г.
Ценово предложение по обособена позиция № 2 – Образец 3.2…/изтегли/ – публикувано на 13.03.2020 г.
Количествено-стойностна сметка по обособена позиция № 2 – Образец 3.2…/изтегли/ – публикувано на 13.03.2020 г.
Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари – Образец 4…/изтегли/ – публикувано на 13.03.2020 г.
Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 и по чл. 66, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари – Образец 5…/изтегли/ – публикувано на 13.03.2020 г.
Проект на договор…/изтегли/ – публикувано на 13.03.2020 г.
Разяснение по чл. 180, ал.1 от ЗОП № Към РСЛ20-ДИ05-120-/3/31.03.2020 г…/изтегли/ – публикувано на 31.03.2020 г.
Протокол № 1 на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 7 от ППЗОП от дейността на комисията, назначена със Заповед № РСЛ20-РД09-119/07.04.2020 г. на Кмета на СО-район „Слатина“…/изтегли/ – публикувано на 07.05.2020 г.
Съобщение по чл. 57, ал.3 от ППЗОП за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения…/изтегли/ – публикувано на 08.06.2020 г.

Протокол № 2 на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП от дейността на комисията, назначена със Заповед № РСЛ20-РД09-119/07.04.2020 г. на Кмета на СО-район „Слатина“…/изтегли/ – публикувано на 28.07.2020 г.
Протокол № 3 на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП от дейността на комисията, назначена със Заповед № РСЛ20-РД09-119/07.04.2020 г. на Кмета на СО-район „Слатина“…/изтегли/ – публикувано на 28.07.2020 г.
Протокол № 4 на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП от дейността на комисията, назначена със Заповед № РСЛ20-РД09-119/07.04.2020 г. на Кмета на СО-район „Слатина“…/изтегли/ – публикувано на 28.07.2020 г.
Протокол по чл.181, ал. 4 от ЗОП…/изтегли/ – публикувано на 28.07.2020 г.
Решение № РСЛ20-РД09-309/28.07.2020 г. за определяне на изпълнители…/изтегли/ – публикувано на 28.07.2020 г.

Договор № РСЛ20-ДГ55-18/27.08.2020 г. по обособена позиция № 2…/изтегли/ – публикувано на 27.08.2020 г.
Ценово предложение…/изтегли/ – публикувано на 27.08.2020 г.
Техническо предложение…/изтегли/ – публикувано на 27.08.2020 г.
Приложение към техническо предложение…/изтегли/ – публикувано на 27.08.2020 г.
Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП…/изтегли/ – публикувано на 27.08.2020 г.
Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП…/изтегли/ – публикувано на 27.08.2020 г.

Договор № РСЛ20-ДГ55-19/27.08.2020 г. по обособена позиция № 1…/изтегли/ – публикувано на 27.08.2020 г.
Ценово предложение…/изтегли/ – публикувано на 27.08.2020 г.
Техническо предложение…/изтегли/ – публикувано на 27.08.2020 г.
Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП…/изтегли/ – публикувано на 27.08.2020 г.
Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП…/изтегли/ – публикувано на 27.08.2020 г.

„ТЕКУЩ РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „СЛАТИНА“ – СО ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: Обособена позиция № 1: „Текущ ремонт и рехабилитация на пешеходна инфраструктура на територията на район „Слатина“ – СО Обособена позиция № 2: „Текущ ремонт и рехабилитация на пътни настилки на улична инфраструктура на територията на район „Слатина“ – СО“

Публично състезание |