Уведомяваме Ви, че е обявена обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строително – монтажни работи (СМР), по одобрен технически инвестиционeн проект на строеж: Укрепване и ремонтно- възстановителни дейности на сградата на  ДГ №183 „Щастливо детство”, площадкова канализация и сградно канализационно отклонение”, уникален номер 01272-2020-0004, публикувана в Профила на купувача на Район „Слатина” в ЦАИС ЕОП, по която се събират оферти.

Цялата документация е налична на следния линк

https://app.eop.bg/tender/89343/buyer

Укрепване и ремонтно- възстановителни дейности на сградата на  ДГ №183 „Щастливо детство”, площадкова канализация и сградно канализационно отклонение

Публично състезание |