УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

До Столична община достигна информация, че службите ГРАО при районните администрация извършват адресни регистрации на граждани в обекти „Ателие“, на основание изменение  на Закона за устройство на територията, предвид което Ви уведомявам следното:

  • 5, т 29. (Доп. – ДВ, бр. 16 от 2021 г.) от Допълнителните разпоредби към Закона за устройство на територията (ЗУТ) гласи: „”Жилищна сграда” е сграда, предназначена за постоянно обитаване, и се състои от едно или повече жилища, които заемат най-малко 60 на сто от нейната разгъната застроена площ. При определяне предназначението на сградата ателиетата се считат за жилища“, а съгласно т. 29а. (Нова – ДВ, бр. 25 от 2019 г., доп., бр. 16 от 2021 г.) от същите : “Сграда със смесено предназначение” е нежилищна сграда, която се състои от самостоятелни обекти с различно предназначение, като при наличие на жилища, те заемат по-малко от 60 на сто от разгънатата й застроена площ. При определяне предназначението на сградата ателиетата се считат за жилища.“ .

Видно от горното изменението на  §5, т. 29 и т. 29а от Допълнителните разпоредби на ЗУТ, засяга начина на определяне на предназначението на дадена сграда, но не категоризира обектите „Ателие“ като „Жилища“.

Следва да се отбележи, че съгласно Приложение № 4 към чл. 16, ал. 3 (Класификатор за предназначение на сградите, на съоръженията на техническата инфраструктура със самостоятелни обекти и на самостоятелните обекти в тях) от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обект „Ателие за творческа дейност“ е с код „510“, а обект „Жилище, апартамент“ е с код „500“, т.е. има ясно разграничаване между вида на  самостоятелните обекти в сграда.

Реда и начина за извършване на адресна регистрация са регламентирани в Закона за гражданската регистрация и Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Съгласно чл. 89, ал. 5 от Закона за гражданската регистрация, кметът на общината определя адресите на територията на общината, на които може да се извършва адресна регистрация. Съвкупността от адресите по ал. 5 за всички общини образуват Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси в Република България (НКНПА).

Задължителна предпоставка, съгласно чл. 121, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, за включване в НКНПА е наличието на  жилищна сграда, общежитие, хотел, мотел, почивен дом или друго място за подслон и същите са годни за обитаване.

Според чл.178, ал. 4 на ЗУТ  не се разрешава строежи или части от тях да се ползват не по предназначението им или в нарушение на условията за въвеждане в експлоатация. Когато се установи нарушение, кметът на съответната община или началникът на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), според категорията на сградата, издават мотивирана заповед, с която се забранява използването на съответните имоти и се „разпорежда тяхното освобождаване, прекъсване на захранването им с електрическа и топлинна енергия, с вода, газ, телефон и други. Разпореждането е задължително за доставчиците и се изпълнява незабавно“.

С оглед на това, без да е променено предназначението по предвидения в закона ред, недвижим имот – ателие, не следва да се ползва като жилище.

По така изложеното Ви уведомявам, че липсва законова предпоставка да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес в обект „Ателие“, тъй като този обект не служи за задоволяване на жилищни нужди по смисъла на §5, т. 30 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ.

 

  

С УВАЖЕНИЕ,

 ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА

Извършване на адресни регистрации в обекти „Ателие“, на основание изменение на Закона за устройство на територията.

Последни новини |