Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”, финансиран по ОП РЧР 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ

СО район „Слатина”  изпълни  проект с договор  № BG05M9OP001-2.101-0181-C02 „Грижа за хората в район Слатина” по процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г. Дейностите приключиха на 31 август 2021 г.

Обслужени са 178 лица, на които ежедневно се предоставяха услуги до дома, включващи пазаруване на хранителни продукти и лекарства със средства на потребителите. Целевата група е от възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване, хора с увреждания и техните семейства, както и хора, които са поставени под карантина от здравните власти, в контекста на извършване на превенция разпространението на COVID-19. През периода на изпълнение се осъществяваше ежемесечно мониторинг, от който се установи удовлетвореността от предоставяната услуга, както и желание за участие и в друг план от района проект с подобна дейност.

Осигурена бе трудова заетост на 27 лица упражняващи длъжността „Работник, изпълняващ доставки по домовете“.

Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”, финансиран по ОП РЧР 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ

Архив, За гражданите, Програми и проекти, Реализирани Проекти |