С Ъ О Б Щ Е Н И Е

на основание § 4, ал. 2 от ДР на ЗУТ

 ДО:

СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИТЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА (68134.702.1443, 68134.702.266, 68134.702.428 и 68134.702.447), кв. 234, кв.244 м. „Слатина- Хр. Смирненски” по плана на гр. София

На основание § 4, ал. 2 от ДР на ЗУТ, Ви съобщаваме за постъпил в районната администрация проект за подробен устройствен план/ПУП/- ИПУР на улична регулация на ул. „Румен войвода“ от о.т. 48 до о.т.50 и изменение границите на прилежащи УПИ IХ-440, УПИ Х-441,442, УПИ ХII-443, УПИ ХIII-444, УПИ ХIV-445, УПИ ХV-446, УПИ ХVI-447, УПИ ХVII-448, кв.235, на част от м. „Подуене“ и изменение на границите на УПИ ХII-„за озеленяване“, кв.244, м. „Слатина- Хр. Смирненски“, район „Слатина“.

С изработения план може да се запознаете в стая 216, ет.2 в  СО-район „Слатина”.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщението по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до СО – район „Слатина‟.

ПУБЛИКУВАНО НА: 15.10. 2021г.

Проект за подробен устройствен план/ПУП/- ИПУР на улична регулация на ул. „Румен войвода“ от о.т. 48 до о.т.50 и изменение границите на прилежащи УПИ IХ-440, УПИ Х-441,442, УПИ ХII-443, УПИ ХIII-444, УПИ ХIV-445, УПИ ХV-446, УПИ ХVI-447, УПИ ХVII-448, кв.235, на част от м. „Подуене“ и изменение на границите на УПИ ХII-„за озеленяване“, кв.244, м. „Слатина- Хр. Смирненски“, район „Слатина“.

Актуална информация, Съобщения |