Протоколи с номер от 272 до 279 от дата 18.11.2021 г. на основание чл. 61, ал. 3 от АПК – за паркирани на улици – имоти публична общинска собственост автомобили, които представляват ИУМПС на основание параграф 2, т. 7, буква ”б” от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община /НУОПОЧТСО/ във връзка с чл.32, буква „д” от Наредба №1-45/24.03,2000г. на МВР.

ИЗТЕГЛЯНЕ НА КОНСТАТИВНИТЕ ПРОТОКОЛИ

Констативни протоколи ИУМПС – 272-279

Администрация, Съобщения |