ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИ, ЧИИТО ДЕЦА ПРЕДСТОЯТ ДА БЪДАТ ЗАПИСАНИ В САМОСТОЯТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ДЪРЖАВНА, ОБЩИНСКА ИЛИ ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА ИЛИ УЧИЛИЩЕ, ПРЕДОСТАВЯМЕ ВИ СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ:

Заявление за прием в самостоятелна форма 

Декларация, съгл. чл. 5 от ЗПУО 

Декларация, съгл. чл. 18, ал. 3, т. 3 от Наредба № 5 
·         чл. 18 на наредба 5 (Изм. – ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от
31.08.2018 г.)

(1) Самостоятелната организация включва възпитание, социализация, обучение и
отглеждане на детето, организирано от родителя, и проследяване постиженията
на детето от детската градина или училището в началото и в края на учебното
време по чл. 12, ал. 1. (2) Самостоятелната организация се провежда по
заявено желание на родителя за съответната учебна година и след одобрение от
експертната комисия в регионалното управление по образование по чл. 67, ал.
2 от Закона за предучилищното и училищното образование.

(3) Към заявлението по ал. 2 се прилагат: 1. (изм. – ДВ, бр. 72 от 2018 г.,
в сила от 31.08.2018 г.) декларация, съдържаща данни за детето и родителите
– трите имена, ЕГН, постоянен и настоящ адрес; при подаването й се
представят оригиналът на акта за раждане на детето и лична карта на
родителите за проверка на декларираните данни; 2. (отм. – ДВ, бр. 72 от 2018
г., в сила от 31.08.2018 г.); 3. декларация за наличие на среда за учене
чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното
развитие на детето, както и за опазване на физическото и психическото му
здраве и благополучие; 4. програма за развитие на детето, която задължително
съдържа: а) избрани методики и подходи, съобразени с възрастта,
индивидуалните потребности и интересите на детето и гарантиращи постигането
на целите по чл. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование; б)
примерно разпределение на теми за постигане на компетентностите по чл. 28,
ал. 2 за съответната възрастова група; в) списък на избраните познавателни
книжки и учебни помагала.

(4) Експертната комисия в едномесечен срок от подаване на заявлението по ал.
2 и анализ на документите по ал. 3 одобрява или отказва да одобри
включването на детето в самостоятелна организация.

(5) Експертната комисия отказва да одобри включването в самостоятелна
организация, когато: 1. не представи някой от документите по ал. 3; 2. не е
осигурена среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и
гарантираща цялостното развитие на

детето, както и за опазване на физическото и психическото му здраве и
благополучие; 3. представената програма не гарантира постигането на някоя от
целите по чл. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование; 4.
избраните методики и подходи не са съобразени с възрастта, индивидуалните
потребности и интересите на детето.

(6) (Изм. – ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) За установяване
на верността на декларираните обстоятелства по ал. 3, т. 3 експертната
комисия може да извършва проверки на място.

(7) (Изм. – ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) Експертната
комисия по ал. 2 може да провежда събеседване с детето и с родителите преди
вземането на решението по ал. 4.

(8) Постиженията на детето в съответствие с чл. 28, ал. 2, възпитавано,
социализирано, обучавано и отглеждано при самостоятелна организация, се
определят от учители в детската градина или училището в началото и в края на
учебното време по чл. 12, ал. 1.

(9) За провеждане на дейността по ал. 8 родителите осигуряват присъствието
на детето в определен от детската градина или училището ден и час.

(10) Дете, включено в самостоятелна организация, което в края на учебното
време по чл. 12, ал. 1 не постига компетентностите по чл. 28, ал. 2, от
следващата учебна година се включва в целодневна, полудневна или почасова
организация на предучилищно образование по избор на родителите.

·         Правила – ДГ 

·         График – ДГ

ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИ, ЧИИТО ДЕЦА ПРЕДСТОЯТ ДА БЪДАТ ЗАПИСАНИ В САМОСТОЯТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ДЪРЖАВНА, ОБЩИНСКА ИЛИ ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА ИЛИ УЧИЛИЩЕ, ПРЕДОСТАВЯМЕ ВИ СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ:

Последни новини |