Скъпи съграждани,

Уведомяваме Ви за наличието на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация на ул. „Марко Бочар“ и наложеното от това изменение на границите на прилежащи УПИ III „за озеленяване от кв. 43, м. „Слатина – Хр. Смирненски“, създаване на нов УПИ I „за озеленяване“ и приобщаването му към кв. 44.

Създаване на нов УПИ III „за озеленяване“ и изменение на границите на: УПИ IV – 785, V-788 и УПИ II „за детска градина“, кв. 43, м. „Слатина-Хр. Смирненски“.

Изменение на границите на УПИ I „за физкултурен комплекс и озеленяване“, кв. 236, м. „Парк Гео Милев“. Откриване на нова улица от о.т.169г (нова) – о.т.169в (нова) до о.т.169а (нова). 

Създаване на алея между о.т.169з (нова) до о.т.259а (нова).

Проектът е изложен в район „Слатина“. На основание чл. 128 ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“  на 16.08.2022 г. заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до главния архитект на Столична община чрез район „Слатина“.

ИЗТЕГЛЯНЕ НА ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОЕКТА

ИЗТЕГЛЯНЕ НА ЗАПИСКИ КЪМ ПУП

Обявяване на проект: ИПУР на ул. „Марко Бочар“ и изменение границите на прилежащи УПИ

Без категория, Съобщения |