ВАЖНА И АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОМПЕНСАЦИИТЕ  НА РОДИТЕЛИ, ЧИИТО ДЕЦА НЕ СА ПРИЕТИ В ДЕТСКИ ЯСЛИ ИЛИ ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ДЕТСКА ГРАДИНА –  02.11.2023 г.

ВАЖНА И АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ЗА КОМПЕНСАЦИИТЕ  НА РОДИТЕЛИ, ЧИИТО ДЕЦА НЕ СА ПРИЕТИ В ДЕТСКИ ЯСЛИ ИЛИ ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ДЕТСКА ГРАДИНА –  02.11.2023 г.

Уважаеми родители,

Информираме Ви, че с Постановление № 206 от 23.10.2023 г. е приета Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждане, възпитание и обучение на децата, които не са приети в общински детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини поради липса на свободни места.

Наредбата е публикувана на 27.10.2023 г. в бр. 90 на „Държавен вестник“ и е влязла  в сила от деня на обнародването й. В чл.7, ал.2 са регламентирани нови срокове за подаване на заявленията за изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите на деца от тримесечна възраст до 1 септември в годината, в която навършват тригодишна възраст, пряко свързани с отглеждането, възпитанието и обучението им, когато децата не са приети в общински детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини поради липса на свободни места:

  • до 5-и ноември за периода 1 септември – 31 октомври на текущата година;
  • до 5-и януари за периода 1 ноември – 31 декември на предходната година;
  • до 5-и март за периода 1 януари – 28 февруари на текущата година;
  • до 5-и май за периода 1 март – 30 април на текущата година;
  • до 5-и юли за периода 1 май – 30 юни на текущата година;
  • до 5-и септември за периода 1 юли31 август на текущата година.

Уточняваме, че съгласно чл. 6, т.4 от новата наредба при сключени договори с физически лица се изисква представяне на декларация, удостоверяваща спазването на изискването по чл. 4, ал. 4 за физическото лице, страна по договора (декларация, че лицата са сключили договор/договори за отглеждане, възпитание и обучение на не повече от три деца). Декларацията се предоставя еднократно – към първото заявление или искане.

ВАЖНА И АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОМПЕНСАЦИИТЕ  НА РОДИТЕЛИ, ЧИИТО ДЕЦА НЕ СА ПРИЕТИ В ДЕТСКИ ЯСЛИ ИЛИ ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ДЕТСКА ГРАДИНА –  02.11.2023 г.

Актуална информация, Важни съобщения - начало, Последни новини, Съобщения |