П О К А Н А

на основание чл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки

 

Уважаеми дами и господа,

СО – район „Слатина“ отправя ПОКАНА до  всички заинтересовани лица за представяне на оферти относно: „СМР по асансьор в блок 3 вх. ,,В“ в УПИ IV – студентско физкултурно дружество „Академик“, ж.к. „Гео Милев“.

Офертите на проявилите интерес лица, следва да бъдат изпратени в срок до 29.11.2023 г. съгласно приложената Количествено-стойностна сметка за необходимите СМР.

Същите могат да бъдат изпратени и по електронна поща на следния e-mail: info@so-slatina.org

П О К А Н А за представяне на оферти относно: „СМР по асансьор в блок 3 вх.В“

Обяви |