ОБЯВЛЕНИЕ Столична община – район „Слатина” ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ „Главен специалист” в отдел „Финансово-счетоводни дейности”, при следните условия: 1. Изисквания за заемане на длъжността: – образование – средно специално; -минимален професионален опит – 2 години; -вид на правоотношението – трудово; 2. Допълнителни квалификации и умения: Кандидатите да познават и прилагат действащата законова […]

Прочети повече

Столична община – район „Слатина”, бул. “Шипченски проход” № 67, в изпълнение на Заповед № СОА21-РД09-1541/19.11.2021 г. на Кмета на Столична община и на основание чл. 34, ал. 2 във връзка с чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, удължава срока с 15 дни […]

Прочети повече

СО РАЙОН „СЛАТИНА“ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ „ СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ“ ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНА УСЛУГА ИЗТЕГЛЯНЕ НА ОБЯВАТА Посетена: 50

Прочети повече

Скъпи съграждани, Съгласно договор №СОА21-ДГ56-5723/24.11.2021г. между Столична община и „ОЙЛ РЕЦИКЛЕЙШЪН“ ЕООД за оползотворяване на отработени масла с предмет „организиране на система за събиране, транспортиране, съхраняване и предаване за оползотворяване и/или обезвреждане на отработени масла на територията на Столична община“. Ако самостоятелно отработвате масла, можете да се свържете с дружеството по договора, „ОЙЛ РЕЦИКЛЕЙШЪН“ ЕООД […]

Прочети повече

Протоколи с номер от 528 – 535 на основание чл. 61, ал. 3 от АПК – за паркирани на улици – имоти публична общинска собственост автомобили, които представляват ИУМПС на основание параграф 2, т. 7, буква ”б” от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община /НУОПОЧТСО/ във връзка с чл.32, […]

Прочети повече

Столична община – район „Слатина“ обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от поземлен имот (терен)- частна общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти – Схема № 3 ИЗТЕГЛЯНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕТО ТУК Посетена: 67

Прочети повече

По-долу можете да изтеглите ЗАПОВЕД във връзка с бъдещи инвестиционни намерения за изграждане на детска градина на първия етаж в нова жилищна сграда в нов УПИ XLII-1139,1140 „за ЖС“, кв. 206, м. „Подуяне-Редута“ с искане за служебно изработване на изменение на плана за регулация за създаване на нова задънена улица от ул. „Поп Харитон“ на […]

Прочети повече

КАМПАНИЯ  КОЛЕДА ПАРК: прЕмени града „Нека бяло да бъде дървото –  като твоята бяла ръка; нека бяло да бъде, защото то е много красиво така.“ („Бяла песен“, Петър Караангов 1931 – 2020) Обичай града си. Такъв, какъвто е. Изведи го на разходка. Облечи го в празник. Премени го. Коледа идва, малко плахо, предпазливо. Но идва. […]

Прочети повече

Протоколи с номер от 272 до 279 от дата 18.11.2021 г. на основание чл. 61, ал. 3 от АПК – за паркирани на улици – имоти публична общинска собственост автомобили, които представляват ИУМПС на основание параграф 2, т. 7, буква ”б” от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община /НУОПОЧТСО/ […]

Прочети повече

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,  Във връзка с Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини и/или училища поради липса на свободни места, приета с ПМС №76/05.03.2021г., Ви информираме, […]

Прочети повече