Във връзка с водена в РИОСВ-София процедура по преценяване на необходимостта  от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение от Йорданка Фандъкова – Кмет на  Столична община  в рамките на проект „ Подготовка на регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за водоснабдяване и канализация на територията на Столична община”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020г. (ОПОС), Приоритетна […]

Прочети повече

Заповед – Изтегли Посетена: 18

Прочети повече
24 Фев

Издаденa е заповед РА51-35/18.02.2021г. за презаверяване на разрешение за строеж  № Б-123/30.10.2017г. от Главния инженер на НАГ-СО за обект: „Периметров път югозападно от площадката на ГСМ на Летище София”, находящ се в УПИVII,кв.2, м. „Летищен комплекс София” район „Слатина”, град София Заповедта  подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ пред административен съд […]

Прочети повече

По реда на чл. 124б, ал. 2 във връзка с чл. 135, ал. 3 от ЗУТ разгласяваме издадена Заповед № РА50-324/30.04.2020г. на Главния архитект на Столична община, с която се нарежда служебно изработвне на проект за ПУП- ИПРЗ на части от м. „Подуяне“ и „Гео Милев“ и „Гео Милев-Подуяне-Редутаа“ в териториалния обхват наулица „Кочани“ в […]

Прочети повече

По реда на чл. 124б, ал. 2 във връзка с чл. 135, ал. 7 от ЗУТ разгласяваме издадена Заповед № РСЛ20-РД09-22/22.01.2020 г. на Главния архитект на СО – район „Слатина”, с която се разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план – изменение на план за застрояване (ПУП – ИПЗ) в обхвата на УПИ […]

Прочети повече

Издадено е разрешение за строеж  № Б-17/11.02.2021г. от Главния инженер на НАГ-СО за строеж: „Външно електрозахранване –  кабелна линия Ср.Н. 20 kV и  нов БКТП 1х800 kVA, оборудван с трансформатор 630 kVA, 20/0,4kV  на „Търговско – обслужващ комплекс в УПИ I-315,333,353,314,144,334,312,311,335,349 за логистичен център, офиси и трафопост, кв.8, ПИ с идентификатор 68134.710.4095 м.„СПЗ Слатина – […]

Прочети повече

Издадено е разрешение за строеж  № Б-17/11.02.2021г. от Главния инженер на НАГ-СО за строеж: „Външно електрозахранване –  кабелна линия Ср.Н. 20 kV и  нов БКТП 1х800 kVA, оборудван с трансформатор 630 kVA, 20/0,4kV  на „Търговско – обслужващ комплекс в УПИ I-315,333,353,314,144,334,312,311,335,349 за логистичен център, офиси и трафопост, кв.8, ПИ с идентификатор 68134.710.4095 м.„СПЗ Слатина – […]

Прочети повече