Скъпи съграждани, Публикуваме протокол за приемане на методика за провеждане на конкурс за длъжността „Старши счетоводител” в отдел „Финансово-счетоводни дейности” в р-н „Слатина”. УТВЪРЖДАВАМ: /Подписът е заличен на основание чл. 5 от Регламент 5(EC) 2016/679 КМЕТ НА Р-Н „СЛАТИНА” Г. ИЛИЕВ     ПРОТОКОЛ За приемане на методика за провеждане на конкурс за длъжността „Старши счетоводител” […]

Прочети повече

Столична община – район „Слатина”   ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ „Главен експерт” в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация, контрол по строителството”, направление „Кадастър и регулация”, при следните условия: 1. Изисквания за заемане на длъжността: – образование – висше, степен „Магистър”, специалност „геодезия”  -минимален професионален опит 2 години -вид на правоотношението – […]

Прочети повече

Уважаеми съграждани, По реда на §4, ал. 2 от ДР във връзка с чл. 140, ал. 3 от ЗУТ разгласяваме издадена виза за инвестиционно проучване и проектиране за строеж „Основен ремонт и пристройки на съществуваща триетажна масивна сграда – център за социални услуги“, с местонахождение в поземлен имот с идентификатор 68134.705.211, част от УПИ I […]

Прочети повече

Уважаеми съграждани, Със заповед № 3РД – 409/03.06.2022 г. на командира на Съвместното командване на силите е разкрита процедура за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина, на 25 (двадесет и пет) длъжности за войници във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите […]

Прочети повече

УВАЖАЕМИ  ГРАЖДАНИ,  На 18.06.2022г. /събота/ от 08.30 до 14.30 часа на паркинга пред районната администрация на бул. „Шипченски проход“ № 67 ще бъде разположен мобилен събирателен пункт за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата като: Живак и уреди, съдържащи живак/живачни термометри, прекъсвачи и др./; Лакове и бояджийски материали; Домакински препарати и химикали; Мастила и […]

Прочети повече

Към пр. вх. № РСЛ21-ГР94-4288-[5]/18.04.2022 г. съобщение по реда на §4, ал. 2 от ДР във връзка с чл. 140, ал. 3 от ЗУТ  НА ВНИМАНИЕТО НА: СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИТЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В: УПИ I – “за П.О.“, (ПИ с идентификатор 68134.704.156), УПИ VII – 446 (ПИ с идентификатор 68134.704.446, сграда с идентификатор […]

Прочети повече

Скъпи съграждани, За да сте спокойни, бихме искали да Ви предупредим, че на 2 юни в 12 часа по повод отбелязването на Деня на Ботев и загиналите за свободата на България ще бъдат задействани сирените на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване […]

Прочети повече

„Буквите са навсякъде. Те ще бъдат с теб през целия ти живот. Буквите са като песъчинки – влизат навсякъде, където ги пуснеш, и заедно правят един безкраен бряг, на който да играеш, да учиш и да се забавляваш. Затова да побързаме и да ги открием заедно с тази умна и весела игра! Добре дошъл, малък любопитко!“ Така […]

Прочети повече

Скъпи съграждани, С решение №270 от 21.04.2022 г. Столичният общински съвет прие Правила за предоставяне на GPS устройства на хора, страдащи от деменция, и бе взето решение за закупуване на 250 броя устройства.  ТУК можете да намерите текста на решението, информация за кандидатстването за тази помощ и образци на заявление и декларация. Посетена: 42

Прочети повече

Уважаеми съграждани, Министерство на труда и социалната политика (МТСП) започна процедура за набиране на проектни предложения по Компонент 1 (К1) „Достъпна жилищна среда” от Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност (НП). Техническата възможност за изграждане или поставяне на съоръжение/я за достъпна среда на хората с увреждания в съществуваща жилищна сграда и/или в […]

Прочети повече