Постъпило е Уведомление за инвестиционно предложение от Йорданка Фандъкова – Кмет на  Столична община  в рамките на проект „ Подготовка на регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за водоснабдяване и канализация на територията на Столична община”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020г. (ОПОС), Приоритетна ос 1 „Води”. Може да се запознаете с него тук. Посетена: 6

Прочети повече

         По реда на чл. 124б, ал. 2 във връзка с чл. 135, ал. 3 от ЗУТ разгласяваме издадена Заповед № РА50-822/30.10.2020г. на Главния архитект на Столична община, с която се дава разрешение да се изработи проект за подробен устройствен план /ПУП/- ИПРЗ и РУП при териториален обхват- УПИ ХХVІІ-570 и УПИ ХХVІІІ-568,569 за образуване […]

Прочети повече

По реда на чл. 124б, ал. 2 във връзка с чл. 135, ал. 3 от ЗУТ разгласяваме издадена Заповед № РА50-847/06.11.2020г. на Главния архитект на Столична община, с която се дава разрешение да се изработи проект за подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ ІV-„за ОЖС“ по […]

Прочети повече

         По реда на чл. 124б, ал. 2 във връзка с чл. 135, ал. 3 от ЗУТ разгласяваме издадена Заповед № РА50-806/26.10.20120г. на Главния архитект на Столична община, с която се дава разрешение да се изработи проект за подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на план за регулация (ИПР) за УПИ ІІІ-538 по отношение на […]

Прочети повече

Обявление…/изтегли/ Заповед.../изтегли/ Посетена: 73

Прочети повече

Обявление… /изтегли/ Заповед…/изтегли/   Посетена: 61

Прочети повече