ДО: СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИТЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА УПИ І-за тържище и производство на замразени храни (ПИ с идентификатор 68134.706.254), кв. 4, м. СПЗ „Слатина-юг” по плана на гр. София, СО-район „Слатина”. На основание § 4, ал. 2 от ДР на ЗУТ, Ви съобщаваме за постъпила в районната администрация Заповед № РА50-237/21.04.2021г. издадена от […]

Прочети повече

Постъпило е Уведомление за инвестиционно предложение от  ”БЪЛГАРИЯ ЕР МЕЙНТЕНАНС” ЕАД, ЕИК 203351298 гр. София, район Слатина, Столична община, Аерогара София, бул. „Брюксел”, №1 за:  „ПРЕУСТРОЙСТВО НА СКЛАД С МЕТАЛЕН НАВЕС В ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА СЪС СКЛАДОВЕ В УПИ Х ЗА ПЕРОНИ,ОБСЛУЖВАНЕ, ППО И ТРФОПОСТ, СГРАДИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ ПО КККР 68134.709.469.23, 68134.709.19.7, 68134.709.469.21 И 68134.709.469.22, КВ. […]

Прочети повече

По реда на чл. 124б, ал. 2 във връзка с чл. 135, ал. 3 от ЗУТ разгласяваме издадена  Заповед № РА50-217/15.04.2021г. на Главния архитект на Столична община, с която се разрешава да се изработи служебно проект за изменение на плана за регулация в следния териториален обхват: Изменение на плана за регулация на ул. „Румен войвода“ […]

Прочети повече

       На 18.05.2021 г. от 17,00 часа в стая 308, ІІІ етаж в сградата на СО – р-н „Слатина‟ на бул. „Шипченски проход‟ 67 ще се проведе представяне на проект за подробен устройствен план (ПУП )- Изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ ІV-„за ОЖС“ за образуване на нов УПИ V-27 „за  ЖС“ за […]

Прочети повече

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, С оглед спазване на нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, при спазване на разпоредбите на Наредба № 7/23.09.1999 год.за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване възниква необходимостта от извършване на периодични измервания на следните фактори на […]

Прочети повече

Уважаеми дами и господа, Във връзка с изпълнение на разпоредбите на чл. 25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ДВ бр.124/97 год.) и чл. 2 от Наредба № 3 за условията и реда за осъществяване на дейността на Службите по трудова медицина (ДВ бр.14/2008 год.), в срок до 20.05.2021 год. очакваме Вашите […]

Прочети повече

Издадено е разрешение за строеж  № Б- 49/29.04.2021г. от Главния инженер на НАГ-СО за строеж: „Основен ремонт на ул. “Николай Коперник“    от бул. „Цариградско шосе“ до ул. „Манастирска“ и на ул. “Атанас Узунов“ от ул. „Манастирска“ до ул. „Калиманци“ – УЧАСТЪКА на ул. “Николай Коперник“   от бул. „Шипченски проход“   до  ул. “ГЕО МИЛЕВ” Одобрените проекти […]

Прочети повече

ДО: собствениците и носителите на ограничени вещни права в УПИ V-131 (ПИ с идентификатор 68134.702.130) и VI-131 (ПИ с идентификатор 68134.702.131), кв. 108, м. „Подуене Редута ” по плана на гр. София, СО – район „Слатина” По реда на чл. 124б, ал. 2 във връзка с чл. 135, ал. 7 от ЗУТ разгласяваме издадена Заповед […]

Прочети повече

До заинтересованите лица и общественост  СТОЛИЧНА БЩИНА – РАЙОН СЛАТИНА съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за обект: „Отваряне на локалното платно на ул. „Слатинска” към ул. „Гео Милев” (на светофара на ул. „Гео Милев” и ул. „Владово”) Този изход е съществуващ по регулация и с възстановяването му ще се постигне една по-добра […]

Прочети повече