Заповед № РСЛ19-РД09-241/12.07.2019 г. на Главния архитект на СО – район „Слатина”, с която се разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план –изменение на план за застрояване (ПУП – ИПЗ) и РУП в обхвата на ПИ с идентификатори 68134.702.9810 съставляващ УПИ І – 432 и ПИ с идентификатор 68134.702.9809 съставляващ УПИ ХІХ – […]

Прочети повече

Заповед № РСЛ19-РД09-238/12.07.2019 г. Посетена: 73

Прочети повече

Разрешение за строеж № Б-75/08.07.2019 г. на Главен инженер на СО за извършване на строително-монтажни работи за: „Външно електро захранване с кабели НН 1 кV на приемник на електрическа енергия в незастроен имот в ПИ на ул. „Цветан Лазаров” №18, м. „СПЗ Слатина Юг” Посетена: 47

Прочети повече

Допълнителна информация във връзка с процедура за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда  за инвестиционно предложение: „Изграждане на отклонение от Метро София – трета метролиния към квартал „Слатина” Обява…/изтегли/ Информация…/изтегли/ Посетена: 63

Прочети повече

Заповед № РА51-124/01.07.2019 г. на Главния инженер на Столична община за поправка на очевидна фактическа грешка в Разрешение за строеж Б-157/09.11.2018 г. Посетена: 271

Прочети повече

Заповед № РА50-485/24.06.2019 г. на Главния архитект на Столична община (СО), с която се разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план –изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ ІІІ – „за детска градина” и УПИ ХV – 139 за ПИ с идентификатори 68134.708.160, 68134.708.139 и 68134.708.205, кв. 23, м. „Христо […]

Прочети повече

Уведомление за инвестиционно предложение от „РАЙТЕКС” ООД Посетена: 908

Прочети повече

График за обработка срещу бълхи и комари за месец юли 2019 г. Посетена: 966

Прочети повече

Свободни работни места  към Бюро по труда “Изток” по схема “Младежка заетост”  към 01.07.2019 г. …/изтегли/ Посетена: 767

Прочети повече