„Провеждане на конкурс за войнишки длъжности“ Посетена: 1,080

Прочети повече

График за обработка на зелени площи срещу гризачи Посетена: 2,143

Прочети повече

Съобщение на основание § 4, ал. 2, от ДР на ЗУТ До: Собствениците на сграда с ид. 68134.705.305.1, попадащ в УПИ ІV-за поликлиника, кв. 42, по действащият регулационен план на м. „Христо Смирненски-Слатина“ Посетена: 2,714

Прочети повече

Уведомление за инвестиционно предложение от „ПЕТЪР МИХАЙЛОВ И КО“ ООД Посетена: 155

Прочети повече

Съобщаване по реда на §4 от ДР на ЗУТ за съставен Констативен акт № 2/12.08.2019г. за установяване на незаконен строеж: Магазин № 2, разположен частично в поземлен имот с идентификатор 68134.705.396, представляващ УПИ І – за културен, обществен и търговски център, кв. 66, м. „Христо Смирненски – Слатина”, по плана на гр. София и частично […]

Прочети повече