О Б Я В Л Е Н И Е   Столична община – район „Слатина” ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ РАБОТНИЦИ ОЗЕЛЕНЯВАНЕ – КОСАЧИ за поддържане на общинските зелени площи на територията на района на територията на район „Слатина’   Основни дейности: Извършване на дейности по озеленяване и поддръжка на прилежащи терени на територията на район „Слатина”, […]

Прочети повече

Столична община – район „Слатина“ обявява конкурс за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” – 2 бр. в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация”: Пълен текст на обявата: Обява, УТКР, 20.01.2022 Посетена: 39

Прочети повече

МЕТОДИКА За провеждане на конкурс за длъжността „Началник отдел” в отдел „Финансово-счетоводни дейности” в р-н „Слатина” Комисията прие следната методика за провеждане на конкурс на СО – район „Слатина”: Тест. Тестът се състои от 20 /двадесет/ затворени въпроса, всеки с по три възможни отговора- съответно А, Б, и В. Верният отговор е само един. Тестовите […]

Прочети повече

ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОБЯВАТА: Обява – работник озеленяване   О Б Я В Л Е Н И Е   Столична община – район „Слатина” ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ РАБОТНИЦИ ОЗЕЛЕНЯВАНЕ за поддържане на общинските зелени площи на територията на района на територията на район „Слатина’   Основни дейности: Извършване на дейности по озеленяване и поддръжка на прилежащи […]

Прочети повече

ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОТОКОЛ ЗА ПРИЕМАНЕ НА МЕТОДИКА: методика за конкурс н-к отдел ПНО   Комисията прие следната методика за провеждане на конкурс на СО – район „Слатина”: Тест. Тестът се състои от 20 /двадесет/ затворени въпроса, всеки с по три възможни отговора- съответно А, Б, и В. Верният отговор е само един. Тестовите варианта са […]

Прочети повече

СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати до конкурс за длъжността „Началник отдел” в отдел „Финансово-счетоводни дейности” при Столична община – район „Слатина”.   Допуснати до конкурс кандидати:   С. Асан – вх. № РСЛ22-ЕВ00-1677/03.11.2022 г. Е. Ранкова – вх. № РСЛ22-ГР94-4112/11.11.2022 г.   Посочените кандидати следва да се явят  на 07.12.2022 г. от 10:00 часа […]

Прочети повече

СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати до конкурс за длъжността „Началник отдел” в отдел „Правно-нормативно обслужване” при Столична община – район „Слатина”. Допуснати до конкурс  кандидати:   Б. Гелева – вх. № РСЛ22-ГР94-4047/07.11.2022 г. Д. Донева – вх. № РСЛ22-ГР94-4111/11.11.2022 г.   Посочените кандидати следва да се явят  на 28.11.2022 г. от 14:00 часа в […]

Прочети повече

О Б Я В Л Е Н И Е Столична община – район „Слатина” На основание чл. 10а от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност на държавни (НПКПМДСл) и Заповед  № РСЛ22-РД09-404/31.10.2022г. на […]

Прочети повече

О Б Я В Л Е Н И Е Столична община – район „Слатина” На основание чл. 10а от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност на държавни (НПКПМДСл) и Заповед  № РСЛ22-РД09-405/31.10.2022 г. […]

Прочети повече

ПРОТОКОЛ За приемане на методика за провеждане на конкурс за длъжността „Юрисконсулт” в отдел „Правно-нормативно обслужване” в р-н „Слатина” Комисията прие следната методика за провеждане на конкурса за длъжността „Юрисконсулт” в отдел „Правно-нормативно обслужване” в р-н „Слатина”: Тест. Тестът се състои от 20 /двадесет/ затворени въпроса, всеки с по три възможни отговора- съответно А, Б, […]

Прочети повече