Скъпи съграждани, Публикуваме протокол за приемане на методика за провеждане на конкурс за длъжността „Старши счетоводител” в отдел „Финансово-счетоводни дейности” в р-н „Слатина”. УТВЪРЖДАВАМ: /Подписът е заличен на основание чл. 5 от Регламент 5(EC) 2016/679 КМЕТ НА Р-Н „СЛАТИНА” Г. ИЛИЕВ     ПРОТОКОЛ За приемане на методика за провеждане на конкурс за длъжността „Старши счетоводител” […]

Прочети повече

Скъпи съграждани,  Следва СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати до конкурс за длъжността „Старши счетоводител” в отдел „Финансово-счетоводни дейности” при Столична община – район „Слатина”. Допуснати до конкурс  кандидати: Е.Георгиева – РСЛ22-ГР94-2235/02.06.2022 г. С.Петков – РСЛ22-ГР94-2269/06.06.2022 г. Г.Георгиева РСЛ22-ГР94-2287/07.06.2022 г. Посочените кандидати следва да се явят  на 24.06.2022 г. от 10:00 часа в сградата на […]

Прочети повече

Столична община – район „Слатина”   ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ „Главен експерт” в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация, контрол по строителството”, направление „Кадастър и регулация”, при следните условия: 1. Изисквания за заемане на длъжността: – образование – висше, степен „Магистър”, специалност „геодезия”  -минимален професионален опит 2 години -вид на правоотношението – […]

Прочети повече

25.05.2022 г. О Б Я В Л Е Н И Е Столична община – район „Слатина”   на основание чл.10а от Закона за държавния служител (ЗДСл), във връзка с чл.13, ал. 1 и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) и Заповед № РСЛ22-РД09-171/23.05.2022 г. на […]

Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ Столична община – район „Слатина” ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ „Главен експерт” в отдел „Инженерна инфраструктура и благоустройство”, при следните условия: Изисквания за заемане на длъжността: – образование – висше, магистър – професионална област – технически науки,   направление „Архитектура, строителство и геодезия”; -професионална квалификация – инженер; -минимален професионален опит 2 години; -вид на […]

Прочети повече

О Б Я В Л Е Н И Е   Столична община – район „Слатина”   ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА за работа в Детска градина № 62 „Зорница”   ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: Организиране на непрекъснат контрол на здравното състояние на децата. Контролиране изпълнението на санитарно-хигиенните изисквания и противоепидемичен режим. Организиране здравното възпитание на децата и […]

Прочети повече

 ОБЯВЛЕНИЕ Столична община – район „Слатина” ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ „Главен специалист” в отдел „Финансово-счетоводни дейности”, при следните условия: 1. Изисквания за заемане на длъжността: – образование – средно специално; -минимален професионален опит – 2 години; -вид на правоотношението – трудово; 2. Допълнителни квалификации и умения: Кандидатите да познават и прилагат действащата законова […]

Прочети повече

 ОБЯВЛЕНИЕ Столична община – район „Слатина” ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ „Главен експерт” в отдел „Инженерна инфраструктура и благоустройство”, при следните условия: Изисквания за заемане на длъжността: – образование – висше, магистър – професионална област – технически науки,   направление „Архитектура, строителство и геодезия”; -професионална квалификация – инженер; -минимален професионален опит 2 години; -вид на […]

Прочети повече

Протоколи с номер от 272 до 279 от дата 18.11.2021 г. на основание чл. 61, ал. 3 от АПК – за паркирани на улици – имоти публична общинска собственост автомобили, които представляват ИУМПС на основание параграф 2, т. 7, буква ”б” от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община /НУОПОЧТСО/ […]

Прочети повече

Във връзка с конкурса за длъжността „Началник отдел“, „Административно и информационно обслужване, ГРАО“, район „Слатина“, Столична община (изтегляне) посочените кандидати трябва да се явят на 14.10.2021 г. в 09:30 часа в сградата на СО-район „Слатина“, бул. „Шипченски проход“ №67, ет. 3, стая 308, за полагане на писмен изпит (решаване на тест). ИЗТЕГЛЯНЕ НА МЕТОДИКА ЗА […]

Прочети повече