ОБЯВЛЕНИЕ Столична община – район „Слатина” ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ „Главен специалист” в отдел „Финансово-счетоводни дейности”, при следните условия: 1. Изисквания за заемане на длъжността: – образование – средно специално; -минимален професионален опит – 2 години; -вид на правоотношението – трудово; 2. Допълнителни квалификации и умения: Кандидатите да познават и прилагат действащата законова […]

Прочети повече

 ОБЯВЛЕНИЕ Столична община – район „Слатина” ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ „Главен експерт” в отдел „Инженерна инфраструктура и благоустройство”, при следните условия: Изисквания за заемане на длъжността: – образование – висше, магистър – професионална област – технически науки,   направление „Архитектура, строителство и геодезия”; -професионална квалификация – инженер; -минимален професионален опит 2 години; -вид на […]

Прочети повече

Протоколи с номер от 272 до 279 от дата 18.11.2021 г. на основание чл. 61, ал. 3 от АПК – за паркирани на улици – имоти публична общинска собственост автомобили, които представляват ИУМПС на основание параграф 2, т. 7, буква ”б” от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община /НУОПОЧТСО/ […]

Прочети повече

Във връзка с конкурса за длъжността „Началник отдел“, „Административно и информационно обслужване, ГРАО“, район „Слатина“, Столична община (изтегляне) посочените кандидати трябва да се явят на 14.10.2021 г. в 09:30 часа в сградата на СО-район „Слатина“, бул. „Шипченски проход“ №67, ет. 3, стая 308, за полагане на писмен изпит (решаване на тест). ИЗТЕГЛЯНЕ НА МЕТОДИКА ЗА […]

Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ Столична община – район „Слатина” ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ „Главен експерт” в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация, контрол по строителството”, направление „Кадастър и регулация” Изтегляне на условията и реда за кандидатстване. Посетена: 316

Прочети повече

Столична община – район „Слатина” ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА  за работа в Детска градина № 155 „Веселина” на територията на район „Слатина”  ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:  Oрганизиране на непрекъснат контрол на здравното състояние на децата. Контролиране изпълнението на санитарно-хигиенните изисквания и противоепидемичен режим. Организиране здравното възпитание на децата и провеждане на здравна просвета на персонала и […]

Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ Столична община – район „Слатина” ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ „Главен специалист” в отдел „Финансово-счетоводни дейности”, при следните условия: 1. Изисквания за заемане на длъжността: – образование – средно специално; -минимален професионален опит 2 години; -вид на правоотношението – трудово; 2. Допълнителни квалификации и умения: Кандидатите да познават и прилагат действащата законова и […]

Прочети повече