Уведомяваме Ви, че е обявена обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строително – монтажни работи (СМР), по одобрен технически инвестиционeн проект на строеж: Укрепване и ремонтно- възстановителни дейности на сградата на  ДГ №183 „Щастливо детство”, площадкова канализация и сградно канализационно отклонение”, уникален номер 01272-2020-0004, публикувана в Профила на купувача на Район „Слатина” в ЦАИС ЕОП, […]

Прочети повече

Уникален номер в АОП: 01272-2020-0002 Решение за откриване на процедура…/изтегли/ – публикувано на 13.03.2020 г. Обявление за поръчка…/изтегли/ – публикувано на 13.03.2020 г. Документация…/изтегли/ – публикувано на 13.03.2020 г. ЕЕДОП – espd…/изтегли/ – публикувано на 13.03.2020 г. Техническа спецификация…/изтегли/ – публикувано на 13.03.2020 г. Методика за оценка…/изтегли/ – публикувано на 13.03.2020 г. Техническо предложение по […]

Прочети повече

Уникален номер в АОП: 9096554 Дата на публикуване: 24.02.2020 г. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП…/изтегли/ – публикувано на 24.02.2020 г. Информация за публикувана в профила на купувача обява…/изтегли/ – публикувано на 24.02.2020 г. Документация…/изтегли/ – публикувано на 24.02.2020 г. Образец 1…/изтегли/ – публикувано на 24.02.2020 г. Образец […]

Прочети повече

Уникален номер в АОП: 01272-2020-0001 Решение за откриване на процедура…/изтегли/ – публикувано на 08.01.2020 г. Покана до „Българо-австрийска консултантска компания“ АД…/изтегли/ – публикувано на 08.01.2020 г. Покана до „Технико-икономически анализ и проектиране“ ЕООД…/изтегли/ – публикувано на 08.01.2020 г. Покана до „Алфа ПИ Проджект“ ООД…/изтегли/ – публикувано на 08.01.2020 г. Образци за участие…/изтегли/ – публикувано на […]

Прочети повече

Уникален номер в АОП: 9093153 Дата на публикуване: 07.10.2019 г. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП…/изтегли/ – публикувано на 07.10.2019 г. Информация за публикувана в профила на купувача обява…/изтегли/ – публикувано на 07.10.2019 г. Документация…/изтегли/ – публикувано на 07.10.2019 г. Образци и проект на договор…/изтегли/ – публикувано на […]

Прочети повече

Уникален номер в АОП: 9086125 Дата на публикуване: 27.02.2019 г. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП…/изтегли/ – публикувано на 27.02.2019 г. Информация за публикувана в профила на купувача обява…/изтегли/ – публикувано на 27.02.2019 г. Документация…/изтегли/ – публикувано на 27.02.2019 г. Образец 1…/изтегли/ – публикувано на 27.02.2019 г. Образец […]

Прочети повече

Уникален номер в АОП: 9085725 Дата на публикуване: 18.02.2019 г. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП…/изтегли/ – публикувано на 18.02.2019 г. Информация за публикувана в профила на купувача обява…/изтегли/ – публикувано на 18.02.2019 г. Документация…/изтегли/ – публикувано на 18.02.2019 г. Образец 1…/изтегли/ – публикувано на 18.02.2019 г. Образец […]

Прочети повече

Уникален номер в АОП:  01272-2018-0004 Решение за откриване на процедура…/изтегли/ – изпратено на 19.12.2018 г., публикувано на 21.12.2018 г. Обявление за поръчка…/изтегли/ – изпратено на 19.12.2018 г., публикувано на 21.12.2018 г. Документация за участие…/изтегли/ – публикувано на 21.12.2018 г. Технически спецификации…/изтегли/ – публикувано на 21.12.2018 г. Образци от документацията за участие…/изтегли/ – публикувано на 21.12.2018 […]

Прочети повече

Договаряне без предварително обявление на основание чл.79, ал.1, т.1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община район „Слатина” във връзка с НПЕЕМЖС по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Инвеститорски контрол по време на строителство на сграда с […]

Прочети повече