Уникален номер в АОП:  01272-2018-0004 Решение за откриване на процедура…/изтегли/ – изпратено на 19.12.2018 г., публикувано на 21.12.2018 г. Обявление за поръчка…/изтегли/ – изпратено на 19.12.2018 г., публикувано на 21.12.2018 г. Документация за участие…/изтегли/ – публикувано на 21.12.2018 г. Технически спецификации…/изтегли/ – публикувано на 21.12.2018 г. Образци от документацията за участие…/изтегли/ – публикувано на 21.12.2018 […]

Прочети повече

Уникален номер в регистър на АОП: 01272-2018-0002 Решение за откриване на процедура…/изтегли/ – изпратено на 29.05.2018 г., публикувано на 30.05.2018 г. Обявление за поръчка…/изтегли/ – изпратено на 29.05.2018 г., публикувано на 30.05.2018 г. Документация за участие…/изтегли/ – публикувано на 30.05.2018 г. Образец 1 …/изтегли/ – публикувано на 30.05.2018 г. Образец 2 ЕЕДОП – espd …/изтегли/ […]

Прочети повече

Уникален номер в регистъра на АОП: 01272-2018-0001 Решение за откриване на процедура – изпратено на 13.04.2018 г., публикувано на 16.04.2018 г. Обявление за поръчка – изпратено на 13.04.2018 г., публикувано на 16.04.2018 г. Документация за участие – публикувано на 16.04.2018 г. Техническа спецификация – публикувано на 16.04.2018 г. Образци от документацията за участие – публикувано […]

Прочети повече

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на  обществена поръчка с предмет: “Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район “Слатина”, във връзка с “Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” Уникален номер в регистъра на АОП: 01272-2016-0001 Решение за откриване на процедура – изпратено на 30.09.2016 г., публикувано на 3.10.2016 г. […]

Прочети повече

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР и обзавеждане на обект: „Пристройка на два етажа за четири групи към ОДЗ 61 „Шарено петле”, УПИ ІІ – „за ОДЗ, кв. 60, м. Хр. Смирненски – Слатина”, район „Слатина”, гр. София” Изпълнение на договор …/изтегли/ публикувано на 10.02.2016 г. Посетена: 399

Прочети повече

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни стоки на едро за нуждите на детски градини, обединени детски заведения и детски ясли на територията на район „Слатина”

Прочети повече

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка с предмет „Осигуряване на физическа и техническа охрана на общински училища и детски заведения на територията на район „Слатина”

Прочети повече

Открита процедура по обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за „Провеждане на дейности по информация и публичност за реализиране дейностите по проект „Администрацията и гражданите – една цел” – регистрационен №1/2014 г.

Прочети повече

Организиране и провеждане на семинари
Открита процедура по обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на семинари за служителите от администрацията на СО – район „Слатина” – регистрационен №2/2014 г.

Прочети повече