ВИДОВЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОТДЕЛ “КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО”

Началник отдел , стая 213, тел. 02/870 11 13
Стая 229, тел. 02/870 50 14

1. Искане на основание чл. 157, ал. 2 от ЗУТ за откриване на строителна площадка и
определяне на строителна линия и ниво
1. Документ /и/ за собственост или документ/и/ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон-копие
2. Виза за проектиране-копие
3. Разрешение за строеж, удостоверено със заверка от органа, който го е издал-копие
4. Договор/и/ с лице/а/, упражняващо/и/ строителен надзор или технически ръководител за строежите от пета категория – копие
5. Договор/и/ със строител/и/,вписани в Камарата на строителите със съответното удостоверение, с изключение на строежи по чл.137,ал1,т.5,букви “б”и”г” от ЗУТ-копие
6. Свидетелство за регистрация на надзорната фирма или диплом за завършено техническо образование на техн. ръководител-копие
7. Застрахователна/и/ полица/и/-копие
8. Документи от присъединителните дружества за временно захранване на строежа с ел. енергия и вода.
9. Разрешително от СО ”Земни маси”- копие
10. План за безопасност и здраве (ПБЗ), съгласуван с инстанциите-копие
11. Декларация от възложителя за стриктно спазване на плана за безопасност и здраве съгласно Заповед№ РД-09-50-1397/27.12.05 г.на Гл.архитект на София
12. Квитанция за платено тротоарно право(ако се предвижда заемане на общински площи в плана за безопасност и здраве).
13. Разрешение за премахване на дървета от СО Дирекция “Зелена система”
14. Други документи, изискващи се по закон, съобразно спецификацията на строежа
15. Квитанция за платена такса

Такса 10 лв. 15 лв. 20 лв.
Срок 14 дни 7 дни 3 дни
 
 

 
2. Издаване на удостоверение за заверено копие от протокол, заповед, кореспонденция и друга информация, съхранявана в отдел „Контрол по строителството”
Молба свободен текст.

Такса 10 лв. 15 лв. 20 лв.
Срок 14 дни 7 дни 3 дни
3. Издаване на констативен протокол за възникнали аварийни ситуации, касаещи ремонти в частни имоти
Молба свободен текст

Такса 40 лв.
Срок 7 дни

 

Контрол по строителството

Административни услуги | 0 коментара