ВИДОВЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ ,
ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ
ОТДЕЛ “ПРАВНО НОРМАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ” Началник отдел – стая 316, тел. 02/873 14 68, Младши юрисконсулт – стая 317, тел. 02/873 79 56 
1. Изготвяне на решения за назначаване на настойникили настойнически съвет на поставени под пълно запрещение лица, на малолетни (деца, ненавършили четиринадесет години), чиито родители са неизвестни, починали, поставени под пълно запрещение или лишени от родителски права
1. Заявление (подава се лично или от лице с нотариално заверено пълномощно)
2. Копие от съдебно решение за лишаване от родителски права
3. Копие от решение за поставяне под запрещение
4. Копие от акта за сключен граждански брак (предвид обстоятелството, че настойник или попечител е дееспособният съпруг)
5. Копие от акт за раждане
6. Копие от акт за смърт
7. Копие от лична карта на лицата
8. Декларации от лицата желаещи да бъдат настойници или попечители в която декларират, че не са недееспособни, не са лишени от родителски права, не са осъдени за тежки умишлени престъпления, също така че са съгласни да изпълняват тази длъжност, която е почетна
Издава се служебно
2. Изготвяне на удостоверение на назначеното за настойник, заместник настойник или член на настойнически съвет лице, което да му послужи за удостоверяване на това обстоятелство, когато е необходимо в интерес на поставеният под настойничество
Издава се служебно
3. Изготвяне на решение за назначаване на попечител или попечителски съвет на поставени под ограничено запрещение лица, на непълнолетни (деца, от четиринадесет до осемнадесет години), родителите на които са неизвестни, починали, поставени под пълно запрещение или лишени от родителски права
1. Заявление (подава се лично или от лице с нотариално заверено пълномощно)
2. Копие от съдебно решение за лишаване от родителски права
3. Копие от решение за поставяне под запрещение
4. Копие от акта за сключен граждански брак (предвид обстоятелството, че настойник или попечител е дееспособният съпруг)
5. Копие от акт за раждане
6. Копие от акт за смърт
7. Копие от лична карта на лицата
8.Декларации от лицата желаещи да бъдат настойници или попечители в която декларират, че не са недееспособни, не са лишени от родителски права, не са осъдени за тежки умишлени престъпления, също така че са съгласни да изпълняват тази длъжност, която е почетна
Издава се служебно
4. Изготвяне на удостоверение на назначеното за попечител лице, зам.-попечител или член на съвет, което да му послужи за удостоверяване на това обстоятелство, когато е необходимо в интерес на поставеният под попечителство
Издава се служебно
5. Изготвяне на решение, с което се признава чуждестранно съдебно решение или друг акт по КМЧП за прекратяване на брак.
1. Молба, подава се лично или от лице с нотариално заверено пълномощно
2. Препис от съдебното решение или съответния акт, заверен по надлежния ред от чуждестранният орган, който го е издал (нотариално заверено ксерокопие от преведено и легализирано решение на чуждестранен съд)
3. Удостоверение, че решението е влязло в сила от съответния съд
4. Декларация с нотариална заверка на подписа, с която се декларира, че са спазени условията посочени в чл.117,т.3 и 4 от КМЧП/
-ако между същите страни, на същото основание и за същото искане няма влязло в сила решение на български съд;
-ако между същите страни, на същото основание и за същото искане няма висящ процес пред български съд, образуван преди чуждото дело, по което е постановено решението, чието признаване и изпълнение се иска;/
5. Чуждестранните документи следва да бъдат легализирани и преведени на български език, като превода следва да е заверен от Министерство на външните работи по законоустановения ред.
  Обикновена Бърза Експресна
Такса
100 лв. 150 лв. 200 лв.
Срок
14 дни 7 дни 3 дни
6. За консултиране и изготвяне на становище, експертна оценка, служебна бележка или друг документ, издаден от районната администрация по искане на физически или юридически лица
       
Такса
30 лв.    
Срок
30 дни    
7. Изготвяне на удостоверения за наличие или липса на правни ограничения
  Обикновена Бърза Експресна
Такса 3,50 лв. 4.05 лв. 5.40 лв.
Срок 7 дни 3 дни 24 часа или 2 работни дни

 

Правен отдел

Административни услуги | 0 коментара