ОП “Регионално развитие- 2007-2013” Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие. Рехабилитация и възстановяване на детски площадки и зони за обществен отдих в междублокови пространства.

Източник на финансиране: МРРБ

Изградени са 20 детски площадки и площадки за отдих:

1. Детска площадка и площадка за отдих, УПИ І, кв. 94, м. „Христо Смирненски – Слатина”

2. Детска площадка, УПИ І, кв. 141, м. „Гео Милев”

3. Детска площадка, УПИ Х, кв. 181а, м. „Подуяне – Редута”

4. Детска площадка, УПИ І, кв. 72, м. „Гео Милев”

5. Детска площадка, УПИ ХІ, кв. 172, м. „Гео Милев – Подуяне – Редута”

6. Детска площадка, УПИ VІІ, кв. 70а, м. „Гео Милев”

7. Детска площадка, УПИ ІІ, УПИ ІІІ, кв. 142, м. „Гео Милев”

8. Детска площадка, кв. 10 – стар, ж.к. „Яворов”, бл. 40; 39; 32

9. Детска площадка, УПИ І1 кв. 60а, м. „Слатина – ІІ част”

10. Детска площадка, УПИ І, кв. 47, м. „Христо Смирненски – Слатина”

11. Детска площадка, УПИ І, кв. 75, м. „Гео Милев”

12. Детска площадка, УПИ ІІ, кв. 147, м. „Гео Милев”

13. Площадка за отдих УПИ І, кв. 14а, м. „Гео Милев”

14. Площадка за отдих УПИ І, кв. 72, м. „Гео Милев”

15. Площадка за отдих УПИ ХХХІ, кв. 26, м. „Гео Милев”

16. Площадка за отдих УПИ ХІІ, кв. 244, м. „Христо Смирненски – Слатина”

17. Площадка за отдих УПИ ІІ, кв. 66, , м. „Христо Смирненски – Слатина”

18. Площадка за отдих , кв. 10 стар, ж.к. „Яворов”, бл. 40, 33, 37, 39

19. Площадка за отдих , кв. 10 стар, ж.к. „Яворов”, бл. 43, 45

20. Площадка за отдих , кв. 10 стар, ж.к. „Яворов”, бл. 65, алея 8

Цел на проекта: Повишаване качеството на живот на територията на района с подобряване на физическата среда и намаляване на риска, чрез прилагане на мерки за устойчиво развитие, безопасни и екологични условия за живот

Проект “Гражданско участие за по-уютна градска среда 2010-2011г.

Източник на финансиране: Фондация Америка за България

Изпълнени са 15 броя проекти.

 

1. бул. „Шипченски проход” № 53

2. ул. „Николай Коперник” № 45В

3. бул. „Шипченски проход” № 11

4. ж.к. „Христо Смирненски”, бл. 33А, вх. А

5. ж.к. „Христо Смирненски”, бл. 67, вх. Б

6. ул. „Проф. Георги Павлов” № 7, вх. А

7. ул. „Алфред Нобел” № 2

8. ж.к. „Христо Смирненски”, бл. 43, вх. А

9. ж.к. „Христо Смирненски”, бл. 80

10. ж.к. „Христо Смирненски”, бл. 3

11. ж.к. „Яворов”, бл. 67

12. ул. „Алфред Нобел” № 8

13. ул. „Стоил войвода” № 2Б

14. ул. „Постоянство” № 69

15. ж.к. „Христо Смирненски”, бл. 1, вх. Б

Цел на проекта :Естетизиране на междублоковите пространства и създаване на устойчива нагласа за тяхното поддържане и опазване. Стимулиране на местното доброволчество при изграждане на междублокови пространства. Провокиране на обществен дебат и активно гражданско участие за подобряване и опазване на градската среда. Места за общуване.

Програма “Зелена София”. Изпълнени са 8 броя проекти.

Източник на финансиране : Столична община

1. ул. „Коста Лулчев” № 60, вх. Б

2. ж.к. „Христо Смирненски” бл. 5, вх. А

3. ул. „Яребична планина” № 8

4. ж.к. „Христо Смирненски” бл. 33

5. ж.к. „Христо Смирненски” бл. 45, вх. Г

6. ж.к. „Христо Смирненски” бл. 45, вх. В

7. ж.к. „Христо Смирненски” бл. 8

8. ул. „Владово” № 5

Цел на проекта: Подобряване състоянието на зелените площи и парковото обзавеждане общинска собственост, отнасящи се до зелената система. Създаване условия за активно гражданско участие в благоустрояването и поддържането на зелени площи общинска собственост на територията на Столична община.

Мерки за енергийна ефективност в 168 ЦДГ “Слънчогледи”- старата сграда

Източник на финансиране: ЧЕЗ България

Цел на проекта: Организиране на високо ниво на енергийна ефективност с цел намаляване на потреблението на енергия и намаляване разходите по поддръжка на сградата.

Реализирани проекти

Реализирани Проекти | 0 коментара