ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ НА ЕДРО ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ И ДЕТСКИ ЯСЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН “СЛАТИНА” РЕГ №1/2015 г

Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) (659271)

Публичен линк 

Документация…/изтегли/ публикувано на 02.04.2015 г.

Приложения…/изтегли/ публикувано на 02.04.2015 г.

Решение…/изтегли/ публикувано на 02.04.2015 г.

Обявление…/изтегли/ публикувано на 02.04.2015 г.

Съобщение до средствата за масово осведомяване …/изтегли/ публикувано на 02.04.2015 г.

Протокол №1/18.05.2015 г …../Изтегли/ публикувано на 26.05.2015 г.

Протокол №2 от 08.06.2015 г…../изтегли/ публикувано на 12.06.2015 г.

Съобщение за отваряне на плик „Предлагана цена” …./изтегли/ публикувано на 12.06.2015 г.

Протокол №3/22.06.15 г…./изтегли/ Приложение 1към Протокол 3…/изтегли/ публикувано на 25.06.2015 г.

Решение № РД-09-218/26.06.2015 г. .…/изтегли/ публикувано на 26.06.2015 г.

Договор № РД 55-5/21.07.2015 г. …/изтегли/  публикувано на 06.08.2015 г.

Приложение №1 Ценово предложение на изпълнителя …/изтегли/ публикувано на 06.08.2015 г.

Приложение № 2 Техническа оферта на изпълнителя …/изтегли/ публикувано на 06.08.2015 г.

Приложение №3 Бюлетин на „САПИ” ЕООД, съдържащ ценова информация, валидна към крайната дата за подаване на офертите …/изтегли/ публикувано на 06.08.2015 г.

Обявление за възложена поръчка …/изтегли/ публикувано на 06.08.2015 г.

 

Плащания по месеци:
м.08.2015 г. /изтегли/ публикувано на 17.09.2015 г.
м.09.2015 г. /изтегли/ публикувано на 14.10.2015 г.
м.10.2015 г. /изтегли/ публикувано на 17.11.2015 г
м.11.2015 г. /изтегли/ публикувано на 18.12.2015 г.
м.12.2015 г. /изтегли/ публикувано на 15.01.2016 г.
м.01.2016 г. /изтегли/ публикувано на 16.02.2016 г.
м.02.2016 г. /изтегли/ публикувано на 14.03.2016 г.
м.03.2016 г. /изтегли/ публикувано на 18.04.2016 г.
м.04.2016 г. /изтегли/ публикувано на 17.05.2016 г.
м.05.2016 г. /изтегли/ публикувано на 09.06.2016 г.

м.06.2016 г. /изтегли/ публикувано на 19.07.2016 г.

ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ НА ЕДРО ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ

Открити процедури | 0 коментара