ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

НА 3 ЮНИ от 11.00 до 13.00ч.СЕ ПРОВЕДЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛНАТА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ СО РАЙОН „СЛАТИНА”

по проект Администрацията и гражданите – една цел

Договор №А12-22-156/11.03.2014 г

Кметът на район „Слатина” и ръководител на проекта презентира изпълнението му и отчете като изцяло постигната общата цел, а именно:

Подобрена професионалната компетентност на общинската администрация на район „Слатина” за работа с местните заинтересовани страни по посока подобряване на градската среда.

Във вразка с осъществяване на специфичните цели г-жа Наталия Стоянова отчете, като значително подобрена организацията на работа в общинската администрация в това число и координацията между отделните общински звена, както и уменията им да работят в екип. Връзките и комуникациите със Столичен общински съвет са синхронизирани по отношение на подобряване на градската среда. Повишен е казпацитета във връзка с работата на администрацията с местните заинтерсовани страни /етажни собстевености, наематели на общински обекти и др./.

Кметът подчерта че са постигнати поставените цели и като резултат:

60 /шестдесет/ обучени служители с получени сертификати в института по публична администрация /ИПА/.

Г-жа Румяна Атанасова – Директор на Методически център във фирма „Рувекс” АД присъства на пресконференцията и изрази голямото си задоволство от проведените обучения, от проявеното сътрудничество и уставеното заимодействие по посока усвояване на зададените теми в трите модула:

Първи модул – Подобряване на организацията на работа в общинската администрация – 30 /тридесет/ обучени служители.

Втори модул – Повишаване капацитета на общинската администрация за работа с местните заинтересовани страни – 30 /тридесет/ обучени служители.

Трети модул – Организиране на публични прояви, работа с каузи, техники за привличане на спонсори, техники за привличане на участие на всички заинтересовани страни, работа с медиите с цел постигане и изграждане на по-добра градска среда – 30 /тридесет/ обучени служители.

Г-жа Атанасова отбеляза, че обучението от трите модула завърши с връчване на сертификати.

Тя получи обратна връзка от присъстващите в пресконференцията и изрази готовност и за напред при необходимост и желание от служителите да откликва и консултира по конкретни казуси.

Служителите от район Слатина с готовност изразиха становища, оценка и дадоха много предложения за внедряване придобитите знания от обученията в практиката. Разгорещената дискусия показа отношението на служителите и нагласата им за личностно развитие.

Кметът на район „Слатина” г-жа Наталия Стоянова поздрави всички присъстващи /служители и гости/ и подчерта, че чрез придобитите знания и умения в резултат на изпълнението на настоящия проект, администрацията на  СО-район ”Слатина” ще допринесе, както за изпълнението на стратегическата цел на Оперативна програма „Административен капацитет за подобряване на работата на държавната администрация и качественото обслужване на гражданите и бизнеса, така и за реализирането на очакванията на гражданите и бизнеса към повишаване ефективността на работа на служителите от местната администрация и качеството на предоставяните услуги.


 

по проект Администрацията и гражданите – една цел

Договор №А12-22-156/11.03.2014 г.

МЯСТО: Бест Уестърн Сити Плюс Хотел

ДАТА: 03.06.2015 г. (сряда)

НАЧАЛЕН ЧАС: 11.00 ч.

КРАЕН ЧАС: 13.00 Ч.

 

Участници:

  • представители на Столична община, район „Слатина“
  • представители на други институции, медии
  • Покана…./изтегли/

ПРОГРАМА

 

10.45 – 11.00 ч.

Регистрация на участниците

11.00 – 11.10 ч.

Откриване на пресконференцията

11.10 – 11.15 ч.

Приветствие от г-жа Наталия Стоянова – кмет на район „Слатина” и ръководител на проекта

11.15 – 11.35 ч.

Г-жа Наталия Стоянова – кмет на район „Слатина” и ръководител на проекта ще представи постигнатите резултати при реализиране на проекта Администрацията и гражданите – една цел“.

11.35 – 12.05 ч.

Г-жа Румяна Атанасова – директор Методически център към

фирма „Рувекс“, изпълнител по договор за обучение на служителите на районната администрация, ще извърши анализ и обобщаване на данните от трите модула на обучение, очертаване на перспективите и бъдещ потенциал.

12.05 – 12.20 ч.

Г-н   Иван Димитров – управител на фирма „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ще представи извършените дейности, като изпълнител по договора за информираност и публичност.

12.20 – 12.40 ч.

Кафе пауза

12.40 – 13.00 ч.

    Дискусия

13.00 ч.

КРАЙ НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА


Заключителна пресконфаренция

Заключителна пресконференция | 0 коментара