ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА РАБОТНО ОБЛЕКЛО 2015 Г. ЗА НУЖДИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЕТСКИ ЯСЛИ, ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ, ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ДЕТСКА КУХНЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „СЛАТИНА” – ОС „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”

Публична покана…/изтегли/ публикувана на 14.12.2015 г.

Документация…/ изтегли/ публикувана на 14.12.2015 г.

Приложения… /изтегли/ публикувани на 14.12.2015 г.

Проект на договор…/изтегли/ публикуван на 14.12.2015 г.

Съобщение до средствата за масово осведомяване…/изтегли/ публикувано на 14.12.2015 г.

Разяснение на основание чл.101б от ал.6 от ЗОП до потенциалните участници в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава VІІІ „а”от ЗОП…/изтегли/ публикувано на 17.12.2015 г.

Протокол №1/28.12.2015 г. …/изтегли/ публикуван на 28.12.2015 г.

Договор № РД-55-13/29.12.2015 г…/изтегли/ публикуван на 29.12.2015 г.

Приложение № 8а Ценова оферта за участие във възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП…/изтегли/ публикувано на 29.12.2015 г.

Съобщение за наличие на конфиденциалност в офертата на участник „СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ” ЕООД, с ЕИК 131085380…/изтегли/ публикувано на 29.12.2015 г.

ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА РАБОТНО ОБЛЕКЛО 2015 Г. ЗА НУЖДИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЕТСКИ ЯСЛИ, ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ, ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ДЕТСКА КУХНЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „СЛАТИНА” – ОС „ЗДРАВЕОПА

Публични покани | 0 коментара