СЪОБЩЕНИЕ № 1/04.01.2018 г.
за издадена Заповед № РА-30-343/16.11.2017г.

ДО: Г-Н СТОЯН ПАНАЙОТОВ ТАНЧЕВ ЖК „ХРИСТО БОТЕВ“, УЛ. 520 № 18 1517, ГР. СОФИЯ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТАНЧЕВ,
В Район „Слатина” – СО е образувана административна преписка по сигнал с вх. № РСЛ17-ГР94-3695/10.08.2017г. от г-н Радко Любенов, относно незаконен строеж: „Гараж“, построен от Вас на тротоара на ул. 520, кв. Христо Ботев.
По преписката от Директор Дирекция „Общински строителен контрол“ на Столична община е издадена Заповед № РА-30-343/16.11.2017г. за премахване на незаконния строеж.
С наше писмо изх. № РСЛ17-ГР94-3695-(5)/27.11.2017г. сме Ви уведомили за издадената Заповед. Писмото се е върнало неполучено он Вас, видно от известието за връщане.
Във връзка с гореизложеното, с настоящето Ви съобщаваме по реда на § 4 от ДР към ЗУТ за издадената от Директор Дирекция „Общински строителен контрол“ на Столична община Заповед № РА-30-343/16.11.2017г. за премахване на незаконния строеж „Гараж“, изграден от Вас на тротоара на ул. 520, кв. Христо Ботев.
Съставили:
1. инж. Михаил Джурджин ……………….(п)……………
2. инж. Ива Иванова ……………….(п)……………

З-д гараж на ул. 520 № 16

СЪОБЩЕНИЕ № 1/04.01.2018 г.

Архив | 0 коментара