Уникален номер в регистъра на АОП: 01272-2018-0001

Решение за откриване на процедура – изпратено на 13.04.2018 г., публикувано на 16.04.2018 г.
Обявление за поръчка – изпратено на 13.04.2018 г., публикувано на 16.04.2018 г.
Документация за участие – публикувано на 16.04.2018 г.
Техническа спецификация – публикувано на 16.04.2018 г.
Образци от документацията за участие – публикувано на 16.04.2018 г.
ЕЕДОП – espd – публикувано на 16.04.2018 г.

Инвестиционен проект на жилищна сграда с адрес ул. „Хубавка” 5
Приложение 1 – публикувано на 16.04.2018 г.
Приложение 2 – публикувано на 16.04.2018 г.

Инвестиционен проект на жилищна сграда с адрес жк. Яворов, бл. 54
Приложение 1 – публикувано на 16.04.2018 г.
Приложение 2 – публикувано на 16.04.2018 г.

Разяснение № 1 на Възложителя по реда на чл. 33, ал. 2 от ЗОП № Към РСЛ18-ДИ05-66-/10/ …/изтегли/ – публикувано на 04.05.2018 г.
Протокол № 1 от работата на комисията, назначена със Заповед № РСЛ18-РД09-203/30.05.2018 г. на Кмета на СО-район „Слатина”…/изтегли/ – публикувано на 02.08.2018 г.

Протокол №  2 от работата на комисията, назначена със Заповед № РСЛ18-РД09-203/30.05.2018г. на Кмета на СО-район „Слатина”…/изтегли/ – публикувано на 11.09.2018 г.
Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения…/изтегли/ – публикувано на 11.09.2018 г.

Протокол № 3 от работата на комисията, назначена със Заповед № РСЛ18-РД09-203/30.05.2018г. на Кмета на СО-район „Слатина”…/изтегли/ – публикувано на 18.09.2018 г.

Протокол № 4 от работата на комисията, назначена със Заповед № РСЛ18-РД09-203/30.05.2018г. на Кмета на СО-район „Слатина”…/изтегли/ – публикувано на 27.09.2018 г.

Доклад на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП и чл. 60 от ППЗОП, утвърден на 02.10.2018 г…./изтегли/ – публикувано на 02.10.2018 г.

Решение № РСЛ18-РД09-356/03.10.2018 г. за определяне на изпълнители…/изтегли/ – публикувано на 03.10.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА – Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка – Директива 2014/24/ЕС/ЗОП …/изтегли/ – публикувано на 02.11.2018 г.

Договор № РСЛ18-ДГ55-25/06.11.2018 г. по обособена позиция 4 …/изтегли/ – публикувано на 06.11.2018 г.

Договор № РСЛ18-ДГ55-26/09.11.2018 г. по обособена позиция 3…/изтегли/ – публикувано на 09.11.2018 г.

Договор № РСЛ18-ДГ55-27/13.11.2018 г. по обособена позиция 2…/изтегли/ – публикувано на 13.11.2018 г.

Договор № РСЛ18-ДГ55-30/29.11.2018 г. по обособена позиция 1…/изтегли/ – публикувано на 29.11.2018 г

Обявление за възложено поръчка…/изтегли/ – публикувано на 05.12.2018 г.

Допълнително споразумение № 1 към Договор № РСЛ18-ДГ55-30/29.11.2018 г…./изтегли/ – публикувано на 01.03.2019 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция 3…/изтегли/ – публикувано на 20.11.2019 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция 4…/изтегли/ – публикувано на 16.03.2020 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция 1…/изтегли/ – публикувано на 18.03.2020 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция 2…/изтегли/ – публикувано на 20.03.2020 г.

Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради – ул. „Хубавка № 5″ и ж. к. „Яворов”, бл. 54

Открити процедури | 0 коментара