ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на  обществена поръчка с предмет: “Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район “Слатина”, във връзка с “Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”

Уникален номер в регистъра на АОП: 01272-2016-0001

Решение за откриване на процедура – изпратено на 30.09.2016 г., публикувано на 3.10.2016 г.
Обявление за поръчка – изпратено на 30.09.2016 г., публикувано на 3.10.2016 г.
Документация за участие – изпратено на 30.09.2016 г., публикувано на 3.10.2016 г.
Образци на документация за участие – изпратено на 30.09.2016 г., публикувано на 3.10.2016 г.

Обект “Жилищна сграда бл. 27, ж.к. Христо Смирненски”
Обект “Жилищна сграда бл. 27А, ж.к. Христо Смирненски”
Обект “Жилищна сграда бл. 54, ж.к. Слатина”
Обект “Жилищна сграда бл. 218, ж.к. Гео Милев”
Обект “Жилищна сграда бл. 33, ж.к. Христо Смирненски”
Обект “Жилищна сграда бл. 32А, ж.к. Христо Смирненски”
Разяснение № 1 на Възложителя по реда чл. 33, ал. 2 от ЗОП – публикувано на 11.10.2016 г.
Допълнителна информация към Разяснение № 1 – публикувано на 11.10.2016 г
Разяснение № 2 на Възложителя по реда на чл. 33, ал. 2 от ЗОП – публикувано на 14.10.2016 г.
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация – изпратено на 17.10.2016 г., публикувано на 20.10.2016 г.
Изменение в Документацията за участие в страници 6, 28 и 29 във връзка с Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация – публикувано на 20.10.2016 г.
Разяснение № 3 на Възложителя по реда на чл. 33, ал. 2 от ЗОП – публикувано на 25.10.2016 г.
Разяснение № 4 на Възложителя по реда на чл. 33, ал. 2 от ЗОП – публикувано на 04.11.2016 г.
Разяснение № 5 на Възложителя по реда на чл. 33, ал. 2 от ЗОП – публикувано на 07.11.2016 г.
Разяснение № 6 на Възложителя по реда на чл. 33, ал. 2 от ЗОП – публикувано на 10.11.2016 г.
Разяснение № 7 на Възложителя по реда на чл. 33, ал. 2 от ЗОП – публикувано на 11.11.2016 г.
Разяснение № 8 на Възложителя по реда на чл. 33, ал. 2 от ЗОП – публикувано на 11.11.2016 г.
Разяснение № 9 на Възложителя по реда на чл. 33, ал. 2 от ЗОП – публикувано на 14.11.2016 г.
Разяснение № 10 на Възложителя по реда на чл. 33, ал. 2 от ЗОП – публикувано на 14.11.2016 г.
Разяснение № 11 на Възложителя по реда на чл. 33, ал. 2 от ЗОП – публикувано на 15.11.2016 г.
Разяснение № 12 на Възложителя по реда на чл. 33, ал. 2 от ЗОП – публикувано на 15.11.2016 г.

Във връзка с изменение в ЗОП и правилника за прилагане на закона от 08.04.2016 г., чл. 54, ал. 2, на публично заседание за отваряне на оферти могат да присъстват кандидатите или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Не могат да присъстват представители на сдруженията на собствениците.

Протокол № 1 на комисията, назначена със Заповед № РСЛ16-РД09-503/29.11.2016 г. на Кмета на район „Слатина” … /изтегли/ публикувано на 06.03.2017 г.
Протокол № 2 на комисията, назначена със Заповед № РСЛ16-РД09-503/29.11.2016 г. на кмета на район „Слатина” …/изтегли/-публикувано на 05.04.2017 г.
Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения…/изтегли/ – публикувано на 05.04.2017 г.
Протокол № 3 на комисията, назначена със Заповед № РСЛ16-РД09-503/29.11.2016 г. на кмета на район „Слатина”…/изтегли/-публикувано на 19.04.2017 г.
Протокол № 4 на комисията, назначена със Заповед № РСЛ16-РД09-503/29.11.2016 г. на кмета на район „Слатина”…/изтегли/-публикувано на 05.05.2017 г.

Доклад на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП и чл. 60 от ППЗОП за резултатите от работата на комисията…/изтегли/ – публикувано на 09.05.2017 г.
Решение № РСЛ17-РД09-191/10.05.2017 г. за избор на изпълнители…/изтегли/-публикувано на 10.05.2017 г.
Обявление за възложена поръчка за прекратяване на процедурата по обособени позиции № 13 и № 15 от предмета на поръчката…/изтегли/-публикувано на 05.06.2017 г.

Договори за възлагане на обществена поръчка по обособени позиции, в едно с приложенията към тях:
Договор по ОП 1 …./изтегли/ публикувано на 10.07.2017г.
Договор по ОП 2 …./изтегли/ публикувано на 10.07.2017г.
Договор по ОП 3 …./изтегли/ публикувано на 10.07.2017г.
Договор по ОП 4 …./изтегли/ публикувано на 10.07.2017г.
Договор по ОП 5 …./изтегли/ публикувано на 10.07.2017г.
Договор по ОП 6 …./изтегли/ публикувано на 10.07.2017г.
Договор по ОП 7 …./изтегли/ публикувано на 10.07.2017г.
Договор по ОП 8 …./изтегли/ публикувано на 10.07.2017г.
Договор по ОП 9 …./изтегли/ публикувано на 10.07.2017г.
Договор по ОП 10 …./изтегли/ публикувано на 10.07.2017г.
Договор по ОП 11 …./изтегли/ публикувано на 10.07.2017г.
Договор по ОП 12 …./изтегли/ публикувано на 10.07.2017г.
Договор по ОП 14 …./изтегли/ публикувано на 10.07.2017г.
Договор по ОП 16 …./изтегли/ публикувано на 10.07.2017г.
Договор по ОП 17 …./изтегли/ публикувано на 10.07.2017г.
Договор по ОП 18 …./изтегли/ публикувано на 10.07.2017г.

Обявление за възложена поръчка …./изтегли/ публикувано на 10.07.2017г.
Допълнително споразумение № 1 към договор № РСЛ17-ДГ55-10/21.06.2017 г. …/изтегли/ – публикувано на 10.08.2017 г.
Допълнително споразумение № 1 към договор № РСЛ17-ДГ55-9/20.06.2017 г. …/изтегли/ – публикувано на 10.08.2017 г.
Допълнително споразумение № 1 към договор № РСЛ17-ДГ55-12/21.06.2017 г. …/изтегли/ – публикувано на 10.08.2017 г.
Допълнително споразумение № 1 към договор № РСЛ17-ДГ55-22/26.06.2017 г. …/изтегли/ – публикувано на 11.08.2017 г.
Допълнително споразумение № 1 към договор № РСЛ17-ДГ55-16/21.06.2017 г…./изтегли/ – публикувано на 11.08.2017 г.
Допълнително споразумение № 1 към договор № РСЛ17-ДГ55-21/26.06.2017 г. …/изтегли/ – публикувано на 11.08.2017 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция 4…/изтегли/ – публикувано на 20.06.2018 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция 10…/изтегли/ – публикувано на 04.07.2018 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция 16…/изтегли/ – публикувано на 04.07.2018 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция 7…/изтегли/ – публикувано на 8.10.2018 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция 12 …/изтегли/ – публикувано на 10.10.2018 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция 1…/изтегли/ – публикувано на 11.10.2018 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция 6…/изтегли/ – публикувано на 11.10.2018 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция 18…/изтегли/ – публикувано на 05.11.2018 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция 8…/изтегли/ – публикувано на 05.11.2018 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция 9…/изтегли/ – публикувано на 09.11.2018 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция 2…/изтегли/ – публикувано на 07.12.2018 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция 14…/изтегли/ – публикувано на 17.12.2018 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция 3…/изтегли/ – публикувано на 19.12.2018 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция 11…/изтегли/ – публикувано на 24.04.2019 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция 17…/изтегли/ – публикувано на 24.04.2019 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция 5…/изтегли/ – публикувано на 29.05.2019 г.

Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Открити процедури | 0 коментара