Договаряне без предварително обявление на основание чл.79, ал.1, т.1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на
многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община район „Слатина” във връзка с НПЕЕМЖС по две обособени позиции:

Обособена позиция № 1 – Инвеститорски контрол по време на строителство на сграда с административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ул. „Хубавка” № 5

Обособена позиция № 2 – Инвеститорски контрол по време на строителство на сграда с административен адрес: гр. София, ж.к. „Яворов”, бл. 54

Уникален номер в АОП: 01272-2018-0003

Решение за откриване на процедура…/изтегли/ – публикувано на 29.10.2018 г.

Покана до „Проконсулт и управление” ЕООД по обособена позиция № 1…/изтегли/ – публикувано на 29.10.2018 г.

Покана до „Технико-икономически анализ и проектиране” ЕООД по обособена позиция № 2…/изтегли/ – публикувано на 29.10.2018 г.

Образци за участие…/изтегли/ – публикувано на 29.10.2018 г.

ЕЕДОП – espd…/изтегли/ – публикувано на 29.10.2018 г.

Протокол на комисията, назначена със Заповед № РСЛ18-РД09-380/05.11.2018 г на Кмета на СО район „Слатина”…/изтегли/ – публикувано на 09.11.2018 г.

Доклад на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП и чл. 60 от ППЗОП, във връзка с чл. 67, ал. 6 от ППЗОП,утвърден на 09.11.2018 г…./изтегли/ – публикувано на 09.11.2018 г.

Решение № РСЛ18-РД09-388/09.11.2018 г. за избор на изпълнители…/изтегли/ – публикувано на 09.11.2018 г.

Договор № РСЛ18-ДГ55-29/29.11.2018 г. по обособена позиция 2…/изтегли/ – публикувано на 29.11.2018 г.

Договор № РСЛ18-ДГ55-31/04.12.2018 г. по обособена позиция 1…/изтегли/ – публикувано на 04.12.2018 г.

Обявление за възложена поръчка …./изтегли/- публикувано на 10.12.2018г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция 2…/изтегли/ – публикувано на 18.03.2020 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция 1…/изтегли/ – публикувано на 20.03.2020 г.

Инвеститорски контрол сгради – ул. „Хубавка № 5″ и ж. к. „Яворов”, бл. 54

Договаряне без предварително обявление |