О Б Я В Л Е Н И Е

Столична община – район „Слатина”

на основание чл.10а от Закона за държавния служител (ЗДСл), във връзка с чл.13, ал. 1 и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) и Заповед № РСЛ22-РД-229/07.07.2022 г. на кмета на СО – район „Слатина”

ОБЯВЯВА КОНКУРС

            За длъжността „СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ” в отдел „Финансово-счетоводни дейности”

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

образование – висше, степен „бакалавър”; област на висшето образование – социални, стопански и правни науки; професионално направление – икономика; минимален ранг за заемане на длъжността – V младши, професионален опит – минимум 1 година, вид правоотношение – служебно:

            Кратко описание на длъжността:

Извършва дейности, свързани с бюджета на района и работната заплата, предоставя финансови анализи за вземане на управленчески решения, извършва счетоводна обработка на първични и вторични счетоводни документи.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

Кандидатът да познава и прилага действащата законова и подзаконова нормативната уредба, свързана с дейността;

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.

            Необходими документи, които следва да се представят от кандидатите за участие в конкурсите:

Заявление за участие в конкурса /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл; декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл; автобиография, копие от документи за придобита образователно – квалификационна степен и допълнителни квалификации, ако има такива ; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;   

            Основна работна заплата за длъжността: от 710 до 1700 лв.  

            Документите за участие в конкурса следва да бъдат представени в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата до 17.00 часа на последния ден от срока на адрес: гр. София, бул. ”Шипченски проход” № 67, в деловодството на СО – район “Слатина” , лично от кандидатите или от упълномощен техен представител, или на email:  info@so-slatina.org, подписани с КЕП.

 

Телефон за контакт: 02/ 8709273 – „Човешки ресурси”

Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на информационното табло в сградата и на електронната страница на СО – район “Слатина”.

 

 

ГЕОРГИ ИЛИЕВ

КМЕТ НА РАЙОН „СЛАТИНА”

 

 

Обява за работа – Старши счетоводител

Кариери, Последни новини |