ОБЯВЛЕНИЕ

Столична община – район „Слатина”

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ

„Главен експерт” в отдел „Финансово-счетоводни дейности”, при следните условия:

  1. Изисквания за заемане на длъжността:

– образование –  висше – степен бакалавър,  област на висшето образование – социални, стопански и правни науки, професионално направление – икономика;

-минимален професионален опит 2 години;

-вид на правоотношението – трудово;

2. Допълнителни квалификации и умения:
Кандидатът да познава и прилага действащата законова и подзаконова нормативна уредба, свързана с дейността;

3.Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите: заявление; автобиография; копие от диплома за завършено образование и допълнителна квалификация, ако има такава; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.  Всички документи, представени в копие, следва да бъдат заверени от кандидата с гриф „Вярно с оригинала”.…………………………………

4. Заявлението и документите следва да бъдат представени в район „Слатина”, гр. София, бул. „Шипченски проход № 67”, деловодство, работно време – 08.30 часа – 17.00 часа или на е-mail: info@so-slatina.org.

  
Телефон за контакт: 02/ 8709273 – „Човешки ресурси”
5. Срок за подаване на заявленията – кандидатите следва да представят документи в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата

 

 

КМЕТ НА РАЙОН „СЛАТИНА”:
ГЕОРГИ ИЛИЕВ

 

 

 

 

Обява за работа – Главен експерт, финансово-счетоводни дейности

Кариери, Последни новини |