С пълния текст можете да се запознаете тук: ДОП. ЮРИСКОНСУЛТ Посетена: 123

Прочети повече

С пълния текст можете да се запознаете тук: доп. ИСДЕ   Посетена: 108

Прочети повече

Пълен текст на заповедта за методика – УТКР   УТВЪРЖДАВАМ: /Подписът е заличен на основание чл. 5 от Регламент 5(EC) 2016/679 КМЕТ НА Р-Н „СЛАТИНА” Г. ИЛИЕВ     ПРОТОКОЛ За приемане на методика за провеждане на конкурс за длъжността „Главен експерт” в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация” в р-н „Слатина”   Комисията […]

Прочети повече

Можете да се запознаете със списъка с допуснати и недопуснати кандидати във връзка с обявен конкурс за длъжността “Главен експерт” в отдел “Устройство на територията, кадастър и регулация” от тук:  списък на допуснати и недопуснати кандидати Посетена: 142

Прочети повече

 О Б Я В Л Е Н И Е   Столична община – район „Слатина” ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ РАБОТНИЦИ ОЗЕЛЕНЯВАНЕ – КОСАЧИ за поддържане на общинските зелени площи на територията на района на територията на район „Слатина’   Основни дейности: Извършване на дейности по озеленяване и поддръжка на прилежащи терени на територията на район „Слатина”, […]

Прочети повече

Столична община – район „Слатина“ обявява конкурс за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” – 2 бр. в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация”: Пълен текст на обявата: Обява, УТКР, 20.01.2022 Посетена: 159

Прочети повече

МЕТОДИКА За провеждане на конкурс за длъжността „Началник отдел” в отдел „Финансово-счетоводни дейности” в р-н „Слатина” Комисията прие следната методика за провеждане на конкурс на СО – район „Слатина”: Тест. Тестът се състои от 20 /двадесет/ затворени въпроса, всеки с по три възможни отговора- съответно А, Б, и В. Верният отговор е само един. Тестовите […]

Прочети повече