БЛАНКИ

 

 1. Искане по образец…….тук
 2. Заявление за постоянен адрес……тук
 3. Адресна карта за настоящ адрес……тук
 4. Искане за издаване удостоверение за наследници……тук
 5. Декларация по чл.92,ал.3 от Закона за гражданската регистрация……тук
 6. Заявление за заверка на документи по гражданско състояние за чужбина….тук
 7. Заявление за издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние….тук

 

 АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОТДЕЛ
„АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ,ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ,ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ /ГРАО/”

1. Удостоверение за раждане – оригинал /връчва се на родител/

Лична карта
Такса: Безплатно

2. Удостоверение за раждане – дубликат

 • Искане по образец
  Лична карта
  Документ за платена такса
  обикновена      бърза              експресна
Такса      5 лв.      7,50 лв.                10 лв.
Срок      7 дни      3 дни        24 ч.или 2 работни дни

3. Удостоверение за сключен граждански брак – дубликат

 • Искане по образец
 • Лична карта
 • Документ за платена такса
  обикновена      бърза              експресна
Такса      5 лв.      7,50 лв.                10 лв.
Срок      7 дни      3 дни        24 ч.или 2 работни дни

4. Препис-извлечение от акт за смърт – дубликат

Искане по образец
Лична карта
Документ за платена такса

  обикновена      бърза              експресна
Такса      5 лв.      7,50 лв.               10 лв.
Срок      7 дни      3 дни        24 ч.или 2 работни дни

5. Удостоверение за липса на съставен акт за раждане или смърт

Искане по образец

Лична карта

Документ за платена такса

Документ за доказване на правен интерес

  обикновена      бърза              експресна
Такса      3.50 лв.      5.25 лв.                7 лв.
Срок      7 дни      3 дни        24 ч.или 2 работни дни

6. Удостоверение за наследници

Искане по образец

Лична карта

Препис-извлечение от акт за смърт

Документ за платена такса

  обикновена      бърза              експресна
Такса      5 лв.      7,50 лв.                10 лв.
Срок      7 дни      3 дни        24 ч.или 2 работни дни

7. Удостоверение за семейно положение

Искане по образец

Лична карта

Документ за самоличност

  обикновена      бърза              експресна
Такса      5 лв.      7,50 лв.                10 лв.
Срок      7 дни      3 дни        24 ч.или 2 работни дни

8. Удостоверение за сключен граждански брак – оригинал

Лична карта

Такса : Безплатно

9. Удостоверение за идентичност на лице с различни имена

Искане по образец
Лична карта
Документ за платена такса

  обикновена      бърза              експресна
Такса      3.50 лв.      5.25 лв.                7 лв.
Срок      7 дни      3 дни        24 ч.или 2 работни дни

10. Удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в чужбина

Искане по образец

Лична карта

Документ за платена такса

Официален документ,от който да са видни името,датата на раждане,полът и семейното положение на чуждия гражданин

Писмено съгласие от чуждия гражданин за вписване на личните му данни в утвърдения образец

  обикновена      бърза              експресна
Такса      3.50 лв.      5.25 лв.                7 лв.
Срок      7 дни      3 дни        24 ч.или 2 работни дни

11. Удостоверение за снабдяване на чужд гражданин за сключване на граждански брак Република България

Искане по образец

Лична карта

Документ за платена такса

Декларация от българския гражданин по образец

  обикновена      бърза              експресна
Такса      3.50 лв.      5.25 лв.                7 лв.
Срок      7 дни      3 дни        24 ч.или 2 работни дни

12. Удостоверение за постоянен адрес /при вече регистриран ПА/ü Искане по образец

Лична карта

Документ за платена такса

Такса 2.50 лв.

13. Заверка на заявление за постоянен адрес

Заявление по образец
Лична карта
Документ за платена такса
Ксерокопие от документ за собственост
Декларация по чл.92,ал.3 от Закона за гражданската регистрация/при необходимост/

Такса 2.50 лв.

14. Удостоверение за настоящ адрес /при вече регистриран НА/

Искане по образец
Лична карта
Документ за платена такса

Такса 2.50 лв.

15. Адресна карта за настоящ адрес

Адресна карта по образец
Лична карта
Документ за платена такса
Ксерокопие от документ за собственост
Декларация по чл.92,ал.3 от Закона за гражданската регистрация/при необходимост/

Такса 2.50 лв.

16. Припознаване на дете

Заявление /декларация/ за припознаване
Лични карти
Удостоверение за раждане – оригинал

Такса: Безплатно
Срок – 3/три/ месеца

17. Легализация на документи по гражданско състояние за чужбина

Лична карта
Издадения документ
Документ за платена такса

Такса – 5.00 лв.

18. Препис от документ

Искане по образец
Лична карта
Документ за платена такса

  обикновена      бърза              експресна
Такса      2.50 лв.      3.25 лв.              5 лв.
Срок      7 дни      3 дни        24 ч.или 2 работни дни

19. Удостоверение за вписване в регистъра на населението

Искане по образец

Национален паспорт /лична карта/

Документ за платена такса

  обикновена      бърза              експресна
Такса      3.50 лв.      5.25 лв.                7 лв.
Срок      7 дни      3 дни        24 ч.или 2 работни дни

20. Приемане и комплектоване на молба за установяване наличието на българско гражданство

Заявление по образец

Документ за самоличност

Платена такса

Платена такса за Министерство на правосъдието

2/две/ снимки

Заверено ксерокопие на акт за раждане

Такса 10.00 лв.

21. Присвояване на „ЕГН” на български гражданин, на лице с придобито българско гражданство, с разрешено постоянно пребиваване, със статут на бежанец

Документ за самоличнаст

Удостоверение за раждане

Документи,удостоверяващи необходимостта от присвояване на ЕГН

Документ,удостоверяващ семейно положение

Такса :Безплатно

22. Промяна „ЕГН” на български гражданин

Лична карта

Заверено ксерокопие на акт за раждане

Такса

:Безплатно

23. Вписване на промяна или поправка на име в акт за гражданско състояние

Заявление по образец

Лична карта

Официален документ,доказващ промяната

Такса:Безплатно

24. Удостоверение за гражданската регистрация по данни от ЛРК

Искане по образец

Лична карта

Документ за платена такса

  обикновена      бърза              експресна
Такса      3.50 лв.      5.25 лв.                7 лв.
Срок      7 дни    3 дни        24 ч.или 2 работни дни

25. Удостоверение за правно ограничение

Искане по образец
Лична карта
Документ за платена такса

  обикновена      бърза              експресна
Такса      3.50 лв.      5.25 лв.               7 лв.
Срок      7 дни      3 дни        24 ч.или 2 работни дни

26. Удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

Искане по образец

Лична карта

Документ за платена такса

  обикновена      бърза              експресна
Такса      5 лв.      7,50 лв.                10 лв.
Срок      7 дни      3 дни        24 ч.или 2 работни дни

27. Удостоверение за промяна на постоянен адрес

Искане по образец

Лична карта

Документ за платена такса

Такса – 3.50 лв.

28. Удостоверение за промяна на настоящ адрес

Искане по образец

Лична карта

Документ за платена такса

Такса – 3.50 лв.

29. Приемане и комплектоване на молба за регистрация на брачен договор

Искане по образец

Лична карта

Документ за платена такса

Такса – 20 лв.

30. Удостоверение за родените от майката деца

Искане по образец

Лична карта

Документ за платена такса

  обикновена      бърза              експресна
Такса      3.50 лв.      5.25 лв.                7 лв.
Срок      7 дни      3 дни        24 ч.или 2 работни дни

31. Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

 • Искане по образец
 • Лична карта
 • Документ за платена такса
  обикновена      бърза              експресна
Такса      5 лв.      7.5 лв.                10 лв.
Срок      7 дни      3 дни        24 ч.или 2 работни дни

 
32. Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

 • Искане по образец
 • Лична карта
 • Документ за платена такса
  обикновена      бърза              експресна
Такса      5 лв.     7.5 лв.                10 лв.
Срок      7 дни      3 дни        24 ч.или 2 работни дни

Административно обслужване, информационно обслужване, ГРАО

Административни услуги | 0 коментара