Етажна собственост

Уважаеми Управители на сгради в режим на етажна собственост,

Уведомяваме Ви, че от 01 май 2009 г. влезе в сила новият Закон за управление на етажната собственост /ДВ бр. 6 от 23.01.2009г./, който заедно с НАРЕДБА № РД-02-20-8 /11.05.2012г./ за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост, регламентира обществените отношения, свързани с управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, както и правата и задълженията на собствениците и обитателите на самостоятелни обекти или части от тях.
На основание по-горното напомняме на живеещите граждани в нерегистрирани сгради в режим на етажна собственост, намиращи се на територията на СО-район “Слатина”, че следва да направят регистрация в регистъра на районната администрация в най-кратък срок.
Вписването се извършва чрез подаване на заявление или уведомление за вписване /по образец/, подписано от управителя /председателя на УС/. Управителят следва да предостави на районната администрация данните от Книгата на собствениците – утвърдена със Заповед № РД-02-14-1256 /11.05.2012г./ на МРРБ, както и протокола от проведеното Общо събрание на собствениците. 
Новост в правната регламентация на етажната собственост е възможността за създаване на сдружение на собствениците. Сдружението е юридическо лице, с предмет на дейност-управление на общите части на етажната собственост. Редът за създаване на сдружението е посочен в раздел ІІІ на ЗУЕС. Сдружението се регистрира чрез вписване в публичен регистър в 14-дневен срок от провеждане на учредителното събрание със заявление от управителя /председателя на УС/ до районната администрация. Към заявлението се прилагат:

Списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите им имена и адреса в етажната собственост;

Копие от протокола на учредителното събрание, заверено от управителя /председателя на УС/;

Копие от приетото споразумение, заверено от управителя /председателя на УС/;

Нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението.

Документи

Закон за управление на етажната собственост (тук)

НАРЕДБА № РД-02-20-8 / 11.05.2012 г. – за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост (тук)

Заявление за регистрация на сдружение на собствениците по чл.29, ал.1 ЗУЕС (тук)

Уведомление за промяна в обстоятелствата-сдружение на собствениците (тук)

Уведомление по чл.46б ЗУЕС (тук)

Заповед РД-02-14-1256 / 11.05.2012 г. на МРРБ (тук)

Книга на етажната собственост (тук)

Чл.7 от ЗУЕС, регламентиращ създаването, поддържането и съхранението на книгата на етажната собственост (тук)

Примерен правилник за вътрешния ред в сграда в режим на етажна собственост (тук)

Споразумение за създаване на сдружение на собствениците (тук)

НАРЕДБА № 1 за обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на Столична община (тук)

Примерни образци на документи

Примерен списък от общо събрание (тук)

Покана за свикване на общо събрание от Управителния съвет (тук)

Покана за свикване на общо събрание от Контролния съвет (тук)

Искане на собствениците на 20% идеални части от общите части за свикване на общо събрание (тук)

Примерен протокол за проведено общо събрание на собствениците на етажна собственост (тук)

Съобщение за изготвен протокол от проведено общо събрание (тук)

Протокол за поставено съобщение за изготвен протокол по чл.16 ал.7 от ЗУЕС (тук)

Протокол от заседание на управителния съвет на етажна собственост (тук)

Протокол от заседание на контролния съвет на етажна собственост (тук)

Публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост 

Публичен регистър на сдруженията на собственици в сгради в режим на етажна собственост на територията на Столична община
по Наредба №РД-02-20-8/11.05.2012 г.

Етажна собственост

Административни услуги, Етажна собственост, За гражданите, Полезни връзки, Публични Регистри | 0 коментара