УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД

Стая 203, тел 02/8707021 – общинска собственост

Стая 204, тел. 02/8703315 – жилищно настаняване

 1. Картотекиране на граждани с доказани жилищни нужди и справки по картотечни преписки и дневници.
 • Заявление по чл.6, от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на СО. – изтегли
 • Декларация по чл.6, ал.1 от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на СО. – изтегли
 • Документите, които се прилагат към заявлението са:
 • Декларация по Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на
  територията на Столична община.
 • Удостоверения от адресна служба ГРАО: за промени по настоящ и постоянен адрес; семейно
  положение.
 • Удостоверения от Службата по вписванията за извършени сделки с имоти на територията на
  Столична община /по местоживеене и месторождение/.
 • Удостоверения от Данъчна служба за декларирани имоти /по местоживеене и месторождение/.
 • Служебни бележки за годишните доходи от трудово правоотношение за предходната година, а при
  наличие на други доходи – копия от подадени данъчни декларации.
 • Копие от нотариален акт или настанителна заповед на жилището, което обитават.
 • Копия от договори за наем /нотариално заверен/, когато лицето и членовете на неговото семейство
  /домакинство/ живеят на свободно договаряне.
 • Копие от акт за граждански брак и копия от актове за раждане на деца.
 • Копие на решение на ТЕЛК, ако има такова.
 • Документи за застрахователна стойност на МПС, селскостопански машини и други, по пазарни
  оценки, определени от лицензирани експерт-оценители.
 • Копие от бракоръзводно решение /ако има такова/.
 • Копие от смъртен акт и удостоверение за наследници /при починали родители/.
 • Копие от личните карти на всички, обитаващи жилището.
 • Удостоверения от НАП по чл.50 от ЗДДФЛ и чл.87, ал.6 от ДОПК.

 

Такса – 20лв без ДДС
Срок картотека – до 2 месеца

 

 1. Издаване на настанителни заповеди
 2. Служебни бележки и уведомления
  • Копие от настанителни заповеди

Такса  – 7,50 лв
Срок 1 ден

4. Приемане на документи за продажба на общински жилища

Заявление – изтегли

Необходими документи –

   • Декларация по Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община.
   • Удостоверения от адресна служба ГРАО: за промени по настоящ и постоянен адрес; семейно положение.
   • Удостоверения от Службата по вписванията за извършени сделки с имоти на територията на Столична община /по местоживеене и месторождение/.
   • Удостоверения от Данъчна служба за декларирани имоти /по местоживеене и месторождение/.
   • Служебни бележки за годишните доходи от трудово правоотношение за предходната година, а при наличие на други доходи – копия от подадени данъчни декларации.
   • Копие от нотариален акт или настанителна заповед на жилището, което обитават.
   • Копие от акт за граждански брак и копия от актове за раждане на деца.
   • Копие на решение на ТЕЛК, ако има такова.
   • Документи за застрахователна стойност на МПС, селскостопански машини и други, по пазарни оценки, определени от лицензирани експерт-оценители.
   • Копие от бракоръзводно решение /ако има такова/.
   • .Копие от смъртен акт и удостоверение за наследници /при починали родители/.
   • Копие от личните карти на всички, обитаващи жилището.

Удостоверения от НАП по чл.50 от ЗДДФЛ и чл.87, ал.6 от ДОПК.

 

Такса – няма
Срок 1 ден

 

   1. Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за общинска собственост и акт за държавна собственост
   • Документ за собственост
   • Удостоверение за наследници при необходимост.
   • Заявление

 

Такса – 13 лв без ДДС
Срок 14 дни

 

 

   1. Издаване на удостоверения за деактуване на общински имоти и имоти възстановени по реституционни закони
   • Заявление
   • Копие от заповед на СО или решение на поземлена комисия.
   • Удостоверение за наследници при необходимост.

Такса – 15 лв без ДДС
Срок – 14 дни

 

   1. Приемане на документи за прекратяване на съсобственост върху недвижими имоти между общината и физически и юридически лица
   • Заявление
   • Копие от документ за собственост
   • Удостоверение за наследници при необходимост.

Такса 30 лв без ДДС

Срок – 14 дни
 

   1. Отписване на имот от актовите книги за общинска собственост (районна администрация)
   • Заявление
   • Копие от договор за покупко-продажба.

Такса – 10 лв без ДДС
Срок – 30 дни

 

   1. Издаване на дубликати и заверени копия от договори за покупко-продажба на жилища, заверени копия от актове за общинска собственост и други документи от архива на “УОС и ЖН”
   • Заявление
   • Копие от договори – 10лв.
   • Копие от актове и др. документи – 7,50 лв

 

   1. Заличаване на ипотеки
   • Заявление
   • Оригинален документ от банка за погасен заем, документ за собственост
   • Писмо за вписване на ипотеката до нотариус

Такса – 30 лв
Срок – 7 дни

 

   1. Извършване на проверки и заверки на заявления-декларации по обстоятелствени проверки за имоти във и извън регулация
   • Молба-декларация

Такса – 20 лв без ДДС
Срок – 30 дни

 

   1. Приемане на документи за учредяване на право на надстрояване или пристрояване.
   • Заявление
   • Одобрен идеен проект за ОПС.

Такса – няма
Срок – 14 дни

 

 1. Приемане на документи за изкупуване право на собственост от физически и юридически лица на земя с учредено право на строеж
  • Заявление
  • Скица на имота – скица от ККР и комбинирана скица
  • Документ за собственост.
  • Удостоверение за наследници при необходимост.
  • Копие от договора за учреденото ОПС

Такса 30 лв без ДДС
Срок – 14 дни

 

Управление на общинската собственост и жилищния фонд

Административни услуги | 0 коментара