Уникален номер в регистър на АОП: 01272-2018-0002

Решение за откриване на процедура…/изтегли/ – изпратено на 29.05.2018 г., публикувано на 30.05.2018 г.
Обявление за поръчка…/изтегли/ – изпратено на 29.05.2018 г., публикувано на 30.05.2018 г.
Документация за участие…/изтегли/ – публикувано на 30.05.2018 г.
Образец 1 …/изтегли/ – публикувано на 30.05.2018 г.
Образец 2 ЕЕДОП – espd …/изтегли/ – публикувано на 30.05.2018 г.
Образец 3 …/изтегли/ – публикувано на 30.05.2018 г.
Образец 4 …/изтегли/ – публикувано на 30.05.2018 г.
Образец 5…/изтегли/ – публикувано на 30.05.2018 г.
Образец 6…/изтегли/ – публикувано на 30.05.2018 г.
Образец 7…/изтегли/ – публикувано на 30.05.2018 г.
Образец 8…/изтегли/ – публикувано на 30.05.2018 г.
Образец 9…/изтегли/ – публикувано на 30.05.2018 г.
Справка за осреднени цени на едро с ДДС на хранителни продукти първо и екстра качество за страната към 29.05.2018 г. относно „Доставка на хранителни стоки за нуждите на детски градини и детски ясли на територията на район Слатина” по ЗОП …/изтегли/ – публикувано на 01.06.2018 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация…/изтегли/ – изпратено на 12.06.2018 г., публикувано на 15.06.2018 г.
Изменена Документация за участие, във връзка с Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация…/изтегли/ – публикувано на 15.06.2018 г.
Изменен Образец 3, във връзка с Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация…/изтегли/ – публикувано на 15.06.2018 г.
Изменен Образец 7, във връзка с Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация…/изтегли/ – публикувано на 15.06.2018 г.
Изменен Образец 8, във връзка с Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация…/изтегли/ – публикувано на 15.06.2018 г.
Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти в откритата процедура до 16.07.2018 г, 17 часа…/изтегли/ – публикувано на 15.06.2018 г.
Протокол №1 от работата на комисията, назначена със Заповед №РСЛ18-РД09-248/17.07.2018 г. на кмета на район “Слатина” ………/изтегли/ – публикувано на 14.08.2018 г.
Протокол № 2 от работата на комисията, назначена със Заповед №РСЛ18-РД09-248/17.07.2018 г. на кмета на район “Слатина” ………/изтегли/ – публикувано на 14.09.2018 г.
Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения…/изтегли/ – публикувано на 14.09.2018 г.
Протокол № 3 от работата на комисията, назначена със Заповед №РСЛ18-РД09-248/17.07.2018 г. на кмета на район “Слатина” …/изтегли/ – публикувано на 02.10.2018 г.
Доклад на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП и чл. 60 от ППЗОП, утвърден на 03.10.2018 г. …/изтегли/ – публикувано на 03.10.2018 г.
Решение № РСЛ18-РД09-358/03.10.2018 г. за определяне на изпълнител …/изтегли/ – публикувано на 03.10.2018 г.

Договор за възлагане на обществена поръчка и приложения към него :
Договор  за доставка на хранителни продукти № РСЛ18- ДГ55-24/01.11.2018 ….. /изтегли/ публикувано на 01.11.2018г.
Приложение № 1 – Техническо предложение, …./изтегли/ публикувано на 01.11.2018г.
Приложение № 2 – Ценово предложение, …./изтегли/ публикувано на 01.11.2018г.
Обявление за възложена поръчка…/изтегли/ – публикувано на 12.11.2018 г.

Допълнително споразумение към Договор…/изтегли/ – публикувано на 01.11.2021г.

Обявление за изменение на поръчката през нейния срок за изпълнение…/изтегли/ – публикувано на 16.11.2021г.

„Доставка на хранителни стоки на едро за нуждите на детски градини и детски ясли на територията на район „Слатина”

Открити процедури | 0 коментара