Столична община – район „Слатина”

 

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ

„Главен експерт” в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация, контрол по строителството”, направление „Кадастър и регулация”, при следните условия:

1. Изисквания за заемане на длъжността:
– образование – висше, степен „Магистър”, специалност „геодезия” 

-минимален професионален опит 2 години

-вид на правоотношението – трудово
2. Допълнителни квалификации и умения:
Кандидатите да познават и прилагат действащата законова и подзаконова нормативна уредба, свързана с дейността; наличието на придобита правоспособност по ЗКИР е предимство;

3.Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите: заявление; автобиография; копие от диплома за завършено образование и допълнителни квалификации, ако има такива; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.  Всички документи, представени в копие, следва да бъдат заверени от кандидата с гриф „Вярно с оригинала”.

4.Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Осъществява дейности по прилагане на ЗКИР, ЗУТ, ЗУЗСО и свързаните с тях законови и подзаконови нормативни актове на територията на района.

  1. Заявлението и документите следва да бъдат представени в район „Слатина”, гр. София, бул. „Шипченски проход № 67”, деловодство, работно време – 08.30 часа – 17.00 часа или на e-mail: info@so-slatina.org.

Телефон за контакт: 02/ 8709273 – „Човешки ресурси”

6. Срок за подаване на заявленията – кандидатите следва да представят документи в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата

КМЕТ НА РАЙОН „СЛАТИНА”:
ГЕОРГИ ИЛИЕВ

 

Обява за работа: Главен експерт „Устройство на територията, кадастър и регулация, контрол по строителството“

Кариери, Обяви, Последни новини |