Уважаеми съграждани,

По реда на §4, ал. 2 от ДР във връзка с чл. 140, ал. 3 от ЗУТ разгласяваме издадена виза за инвестиционно проучване и проектиране за строеж „Основен ремонт и пристройки на съществуваща триетажна масивна сграда – център за социални услуги“, с местонахождение в поземлен имот с идентификатор 68134.705.211, част от УПИ I „за ОЖС, магазини, трафопост и подземни гаражи“, кв. 211, м. „Христо Смирненски – Слатина”, по плана на гр. София, СО – р-н „Слатина“, ул. „Коста Петрунов” № 4.

Моля, прочетете пълния списък на заинтересованите лица ТУК.

Издадена виза за инвестиционно проучване и проектиране за строеж „Основен ремонт и пристройки на съществуваща триетажна масивна сграда – център за социални услуги“

Важни съобщения - начало, Съобщения |