Скъпи съграждани,

Публикуваме протокол за приемане на методика за провеждане на конкурс за длъжността „Старши счетоводител” в отдел „Финансово-счетоводни дейности” в р-н „Слатина”.

УТВЪРЖДАВАМ: /Подписът е заличен на основание

чл. 5 от Регламент 5(EC) 2016/679

КМЕТ НА Р-Н „СЛАТИНА”

Г. ИЛИЕВ

 

 

ПРОТОКОЛ

За приемане на методика за провеждане на конкурс за длъжността „Старши счетоводител” в отдел „Финансово-счетоводни дейности” в р-н „Слатина”

 

Комисията прие следната методика за провеждане на конкурса за длъжността „Старши счетоводител” в отдел „Финансово-счетоводни дейности” в р-н „Слатина”:

 

 1. Тест.

Тестът се състои от 20 /двадесет/ затворени въпроса, всеки с по три възможни отговора- съответно А, Б, и В. Верният отговор е само един. Тестовите варианта са три, като в деня на конкурса, на произволен принцип, участник изтегля един от утвърдените от кмета на района варианти. Всички варианти са в запечатан непрозрачен плик. Времето за решаване на теста е 1 астрономически час.  Всеки верен отговор носи по 1 /една/ точка на кандидата. Общият сбор на точките се умножава по коефициент на тежест 3 /три/. При 20 /двадесет/ верни отговора кандидатът получава 20 /двадесет/ точки х 3 коефициент, което представлява 60 точки, което е и максималният брой точки и оценка, необходим за допускане до интервю. Минималният брой точки, необходим за допускане до интервю, е 12 /дванадесет/ точки. Всеки кандидат, получил минимум 12 точки, което, умножено по коефициент 3 представлява 36 точки, ще бъде допуснат до интервю.

Методика на оценяване на тест:

 • 20 верни отг. х 3 = 60т. ;
 • 19 „           х 3 = 57т. ;
 • 18 „           х 3 = 54т. ;
 • 17 „           х 3 = 51т. ;
 • 16 „          х 3 = 48т. ;
 • 15 „           х 3 = 45т. ;
 • 14 „           х 3 = 42т. ;
 • 13 „           х 3 = 39т. ;
 • 12 „           х 3 = 36т. ;
 • По-малко от 36т. – кандидатът не се допуска до интервю.

 

 1. Интервю.

Въпросите на интервюто за експертна длъжност са за преценка на аналитична компетентност, ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна компетентност, фокус към клиента /вътрешен, външен/, професионална компетентност, дигитална компетентност. Всеки отговор се оценява от комисията по петстепенна скала с оценки от 1 /едно/ до 5 /пет/. Общият резултат на кандидата, поставен от всеки от членовете на комисията, се сумира до получаването на една цифра, която се умножава с коефициент на тежест 5. Всички получени резултати от членовете на комисията, за един кандидат, се сумират и полученият резултат се разделя на броя на членовете на комисията. По този начин се формира крайният резултат от интервюто за всеки кандидат. Максималният краен резултат от интервюто за един кандидат е 175 точки. Минималният краен резултат, необходим на кандидата за участие в окончателното класиране от първо до трето място е 125 точки.

 

 1. Общ резултат:

Сумата от т.1 и т.2.

имена Резултат от тест Резултат от интервю Окончателен резултат
       

 

 

 

Приложение: Формуляри за преценка на кандидати от интервю за експертни длъжности.

 

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

 

 1. Подписът е заличен на основание чл. 5 от Регламент 5(EC) 2016/679

/ Георги Тарлеков /

 

 1. Подписът е заличен на основание чл. 5 от Регламент 5(EC) 2016/679

/ Ивелина Симеонова /

 

 1. Подписът е заличен на основание чл. 5 от Регламент 5(EC) 2016/679

/ Милена Алексиева/

 

 1. 4. Подписът е заличен на основание чл. 5 от Регламент 5(EC) 2016/679

/ Венцислав Дъбов /

 

 1. 5. Подписът е заличен на основание чл. 5 от Регламент 5(EC) 2016/679

/ Весела Манева /

 Списък на допуснатите кандидати можете да намерите тук: Допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „Старши счетоводител“ | СО Слатина (so-slatina.org)

СО-Район „Слатина“

Методика за провеждане на конкурс за длъжността „Старши счетоводител“

Кариери, Обяви |