РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ” ПО ПМС №4/15.01.2015 Г. На основание сключено Споразумение № ФС01-287/23.01.2015 г. и Споразумение №ФС0-301/05.02.2015 г. на Кмета на СО район „Слатина” и Агенция за социално подпомагане – МТСП, в периода февруари-април 2015 г. бе предоставена грижа за 50 броя потребители и осигурена работа за 50 броя лични асистенти. Посетена: 308

Прочети повече

ОП “Регионално развитие- 2007-2013” Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие. Рехабилитация и възстановяване на детски площадки и зони за обществен отдих в междублокови пространства. Източник на финансиране: МРРБ Изградени са 20 детски площадки и площадки за отдих: 1. Детска площадка и площадка за отдих, УПИ І, кв. 94, м. „Христо Смирненски – Слатина” […]

Прочети повече