Проектът  „По-уверени, по-знаещи и по-можещи“ се финансира от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства ( ЦОИДУЕМ) по приоритет 3 по КП 33.18-2019 г. със сумата от 19990.70 лв. и се осъществи с децата и педагогическите екипи на 148 ОУ „Проф. д-р Любомир Милетич”, ДГ №61 „Шарено петле” и ДГ […]

Прочети повече

По Програма за развитие на  физическото възпитание и спорта,  СО – район  „Слатина“ реализира 2/два/ проекта на тема: „Обичаме спорта“  и „Аз съм българче – 170 години от рождението на Иван Вазов“ Програмен приоритет: Проекти в областта на физическо възпитание и спорт, социален туризъм в подкрепа на „София – Европейска столица на спорта”   Учениците […]

Прочети повече

РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ” ПО ПМС №4/15.01.2015 Г. На основание сключено Споразумение № ФС01-287/23.01.2015 г. и Споразумение №ФС0-301/05.02.2015 г. на Кмета на СО район „Слатина” и Агенция за социално подпомагане – МТСП, в периода февруари-април 2015 г. бе предоставена грижа за 50 броя потребители и осигурена работа за 50 броя лични асистенти. Посетена: 459

Прочети повече

ОП “Регионално развитие- 2007-2013” Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие. Рехабилитация и възстановяване на детски площадки и зони за обществен отдих в междублокови пространства. Източник на финансиране: МРРБ Изградени са 20 детски площадки и площадки за отдих: 1. Детска площадка и площадка за отдих, УПИ І, кв. 94, м. „Христо Смирненски – Слатина” […]

Прочети повече