Програма „Зелена София“ на Столична община има за цел да поощри активното участие на гражданите в създаването на приятна, зелена и екологична среда за живеене на пространствата, които са общинска собственост.  Тя е напълно достъпна и за гражданите, живущи на територията на район „Слатина“, като вече втора година редица етажни собствености успяват да облагородят зелените […]

Прочети повече

СО район „Слатина”  изпълни  проект с договор  № BG05M9OP001-2.101-0181-C02 „Грижа за хората в район Слатина” по процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г. Дейностите приключиха на 31 август 2021 г. Обслужени са 178 лица, […]

Прочети повече

   Проектът  „По-уверени, по-знаещи и по-можещи“ се финансира от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства ( ЦОИДУЕМ) по приоритет 3 по КП 33.18-2019 г. със сумата от 19990.70 лв. и се осъществи с децата и педагогическите екипи на 148 ОУ „Проф. д-р Любомир Милетич”, ДГ №61 „Шарено петле” и ДГ […]

Прочети повече

По Програма за развитие на  физическото възпитание и спорта,  СО – район  „Слатина“ реализира 2/два/ проекта на тема: „Обичаме спорта“  и „Аз съм българче – 170 години от рождението на Иван Вазов“ Програмен приоритет: Проекти в областта на физическо възпитание и спорт, социален туризъм в подкрепа на „София – Европейска столица на спорта”   Учениците […]

Прочети повече

Районната администрация стартира в началото на м.юни 2020г. проект “Грижа за хората в район  Слатина”  по процедура “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”. Предстои  да се реализират  дейности в подкрепа на ограничаване разпространението на коронавируса, опазване на общественото здраве и благосъстоянието на населението. Общата цел на проекта: Превенция на […]

Прочети повече

РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ” ПО ПМС №4/15.01.2015 Г. На основание сключено Споразумение № ФС01-287/23.01.2015 г. и Споразумение №ФС0-301/05.02.2015 г. на Кмета на СО район „Слатина” и Агенция за социално подпомагане – МТСП, в периода февруари-април 2015 г. бе предоставена грижа за 50 броя потребители и осигурена работа за 50 броя лични асистенти. Посетена: 861

Прочети повече

ОП “Регионално развитие- 2007-2013” Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие. Рехабилитация и възстановяване на детски площадки и зони за обществен отдих в междублокови пространства. Източник на финансиране: МРРБ Изградени са 20 детски площадки и площадки за отдих: 1. Детска площадка и площадка за отдих, УПИ І, кв. 94, м. „Христо Смирненски – Слатина” […]

Прочети повече