„Проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и извършване на авторски надзор в сградите на две училища на територията на Район „Слатина” по обособени позиции:

Обособена позиция № 1 – „Проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и извършване на авторски надзор в сградата на 93 СОУ „Александър Теодоров – Балан”;
Обособена позиция № 2 – „Проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и извършване на авторски надзор по осигуряване на достъпна среда в сградата на 23 СОУ „Фредерик Жулио Кюри”

Уникален номер в регистъра на АОП: 9056163

Дата на публикуване 02.09.2016 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП /изтегли/ – публикувано на 02.09.2016 г.
Информация за публикувана в профила на купувача /изтегли/ – публикувано на 02.09.2016 г.
Образци на възложителя /изтегли/ – публикувано на 02.09.2016 г.
Техническо предложение /изтегли/ – публикувано на 02.09.2016 г.
Ценово предложение /изтегли/ – публикувано на 02.09.2016 г.

Документация за обособена позиция 1 /изтегли/ – публикувано на 02.09.2016 г.
Документация за обособена позиция 2 /изтегли/ – публикувано на 02.09.2016 г.
Проект на договор /изтегли/ – публикувано на 02.09.2016 г.

Разяснение на Възложителя по условията на обществената поръчка по реда на чл. 189 от ЗОП № Към РСЛ16-ЕВ00-659-/1/09.09.2016 г…/изтегли/-публикувано на 09.09.2016 г.

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти по Обособена позиция № 2 „Проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и извършване на авторски надзор по осигуряване на достъпна среда в сградата на 23 СОУ „Фредерик Жулио Кюри”  до 26.09.2016 г., 17 часа …/изтегли/ – публикувано на 19.09.2016 г.

ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА, УТВЪРДЕН НА 07.10.2016г. …/изтегли/

Договор № РСЛ16-ДГ55-17/13.10.2016 г. по обособена позиция № 1…/изтегли/ – публикувано на 13.10.2016 г.
Приложения към Договор № РСЛ16-ДГ55-17/13.10.2016 г. по обособена позиция № 1…/изтегли/ – публикувано на 13.10.2016 г.
Договор № РСЛ16-ДГ55-18/13.10.2016 г. по обособена позиция № 2…/изтегли/ – публикувано на 13.10.2016 г.
Приложения към Договор № РСЛ16-ДГ55-18/13.10.2016 г. по обособена позиция № 2…/изтегли/ – публикувано на 13.10.2016 г.

Анекс № 1 към Договор № РСЛ16-ДГ55-17/13.10.2016 г…./изтегли/ – публикувано на 21.12.2016 г.
Анекс № 1 към Договор № РСЛ16-ДГ55-18/13.10.2016 г…./изтегли/ – публикувано на 21.12.2016 г.

„Проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и извършване на авторски надзор на следните обекти на територията на район ” Слатина”

Обяви по чл. 20, ал. 3 от ЗОП | 0 коментара