„Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за работно облекло – 2016 г. за нуждите на работниците и служителите в детските ясли, детски градини и детска кухня на територията на район „Слатина” – ОС „Здравеопазване”

Уникален номер в АОП: 9057883

Дата на публикуване: 27.10.2016 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП…/изтегли/ – публикувано  на 27.10.2016 г.

Информация за публикувана в профила на купувача обява…/изтегли/ – публикувано на 27.10.2016 г.
Документация за участие …/изтегли/ – публикувано на 27.10.2016 г.
Образци на Възложителя…/изтегли/ – публикувано на 27.10.2016 г.
Проект на договор…/изтегли/ – публикувано на 27.10.2016 г.

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти до 08.11.2016 г., 17 часа…/изтегли/ – публикувано на 04.11.2016 г.

ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА, УТВЪРДЕН НА 11.11.2016 Г. …./изтегли/

Договор № РСЛ16-ДГ55-24/22.11.2016 г…./изтегли/ – публикувано на 22.11.2016 г.
Приложения към Договор № РСЛ16-ДГ55-24/22.11.2016 г…/изтегли/- публикувано на 22.11.2016 г.

„Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за работно облекло – 2016 г. за нуждите на работниците и служителите в детските ясли, детски градини и детска кухня на територията на район „Слатина” – ОС „Здравеопазване”

Обяви по чл. 20, ал. 3 от ЗОП | 0 коментара